Směrnice děkana – platné

Platné | Neplatné

2021–

č. 1/2024 – Realizace doplňkové činnosti na PřF UJEP
č. 2/2023Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací
č. 1/2023 – Motivační systém ke stimulaci tvůrčí činnosti a kvalifikačnímu růstu pracovníků PřF UJEP + přílohy (formulář žádosti)
č. 5/2022 – Pravidla pro úhradu poplatků za publikování v režimu Open Access na PřF UJEP + přílohy (1 / 2)
č. 4/2022 – Statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty (vzory smluv: / )
č. 3/2022 – Organizační pokyny k realizaci pedagogických praxí na PřF UJEP (včetně příloh)
č. 2/2022 – Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP
č. 1/2022 – Implementace vnitřního mzdového předpisu UJEP na PřF UJEP
č. 2/2021 – Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků PřF UJEP + přílohy (1 / 2)

2016–2020

č. 4/2019 – Vedení kvalifikačních a rigorózních prací
č. 3/2019 – Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP + přílohy
č. 2/2019 – Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP + přílohy (1 / 2 / 3 / 4 / 5)
č. 2/2016 – Etika vědecké a výzkumné činnosti na PřF UJEP

2011–2015

č. 2/2014 – Uznávání zkoušek
č. 3/2011 – Organizace a řízení autoprovozu a náhrada nákladů při užití služebního vozidla PřF katedrou nebo pracovištěm fakulty