Výzkumná témata

Na Přírodovědecké fakultě je výzkum uskutečňován v několika oblastech, které jsou provázány s činností jednotlivých fakultních součástí. Některé z níže uvedených oblastí výzkumu jsou však naplňovány v rámci jejich spolupráce. Součástí prezentace výzkumných témat jsou i jejich hlavní představitelé.

24.4.2019

Počítačové modelování ve vědě a technice

Vývoj a aplikace počítačových modelů a výpočetních metod vhodných pro studium hmoty a procesů v ní probíhajících, od mikroskopických soustav na úrovni atomů a molekul přes mesoskopické a makromolekulární soustavy, granulární soustavy a spojité modelová...

24.4.2019

Chemie

Stěžejní výzkumná témata zahrnují  jak dlouho na katedře pěstovaná témata molekulárního modelování a simulací, fyzikální chemie, analytické chemie životního prostředí a toxikologie, tak nedávno zavedená témata z oblasti syntetické anorganické a organic...

24.4.2019

Nanomateriály a biotechnologie

Chemické a fyzikální metody přípravy nanomateriálů pro širokou škálu aplikací od funkčních nanovrstev připravených plazmovou technologií přes nové lékové formy až po biosenzory. Fyzika povrchů a tenkých vrstev Interakce iontů s povrchy, příprav...

24.4.2019

Geografie

Výzkumná témata zahrnují celou šíři geografických disciplín zaměřených na politické, společenské, kulturní a ekonomické procesy v prostoru, životní prostředí, změny a management kulturní krajiny, didaktiku geografie a geografii vzdělávání a aplikaci ge...

24.4.2019

Biologie

Stěžejní výzkumná témata zahrnují nejen klasické biologické disciplíny, ale i témata na pomezí biomedicíny a nanotechnologií. Systematická dokumentace chráněných a ohrožených rostlinných druhů Českého středohoří (doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.) B...

24.4.2019

Matematika

Obecná topologie, topologické grupy a prostory funkcí Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic Variety uspořádaných pologrup Epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu ...

24.4.2019

Didaktika fyziky

Výzkumná témata v oblasti didaktiky fyziky zahrnují širokou problematiku fyzikálního vzdělávání na základních, středních i vysokých školách, v rámci nichž se zaměřujeme na revize koncepce a obsahu výuky fyziky na základních a středních školách i tvorbu...