Doručování veřejnou vyhláškou

Doporučujeme sledovat tuto stránku, kde (níže) pravidelně uveřejňujeme seznam studentů, kteří mají nepřevzatou (nedoručitelnou) písemnost uloženou na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty UJEP.

Zásilky je možné vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení PřF.

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

Pokud není možné studentovi doručit rozhodnutí uvedená v § 68 odst. 3 písm. f) – i) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách (vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4, nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b), disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle § 67), lze podle správního řádu využít institutu náhradního doručení podle § 25 tohoto řádu (Doručování veřejnou vyhláškou):

  1. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
  2. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Seznam zásilek

Uchazečka Racková Johana, studijní program Matematika pro vzdělávání- Rozhodnutí o přijímacím řízení se nepodařilo uchazečce doručit.
Originál zásilky je k vyzvednutí na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v úředních hodinách.
> Zveřejněno: 15.7.2021
> Sejmuto: 31.07.2021
Uchazeč Pém Martin, studijní program Aplikované nanotechnologie- Rozhodnutí o přijímacím řízení se nepodařilo uchazeči doručit.
Originál zásilky je k vyzvednutí na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v úředních hodinách.
> Zveřejněno: 17.7.2021
> Sejmuto: 2.8.2021
Studentka Mercedes Isabella Vrbová, obor Toxikologie- rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se nepodařilo doručit..
Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v úředních hodinách.
> Zveřejněno: 22. 7. 2021
> Sejmuto:       6. 8. 2021
Uchazeč Janibekov Dimash, studijní program Aplikovaná informatika- Rozhodnutí o přijímacím řízení se nepodařilo uchazeči doručit.
Originál zásilky je k vyzvednutí na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v úředních hodinách.
> Zveřejněno: 30.7.2021
> Sejmuto: 15.08.2021
Uchazeč Aldiyar Rakhimzhanov, obor Geografie- rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se nepodařilo doručit..
Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v úředních hodinách.
> Zveřejněno: 29. 7. 2021
> Sejmuto: 14. 8. 2021
Uchazeč Kirill Kurkov, obor Geografie + Základy humanitních věd- rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se nepodařilo doručit..
Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v úředních hodinách.
> Zveřejněno: 29. 7. 2021
> Sejmuto: 14. 8. 2021