Doručování veřejnou vyhláškou

Doporučujeme sledovat tuto stránku, kde (níže) pravidelně uveřejňujeme seznam studentů, kteří mají nepřevzatou (nedoručitelnou) písemnost uloženou na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty UJEP.

Zásilky je možné vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení PřF.

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

Pokud není možné studentovi doručit rozhodnutí uvedená v § 68 odst. 3 písm. f) – i) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách (vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4, nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b), disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle § 67), lze podle správního řádu využít institutu náhradního doručení podle § 25 tohoto řádu (Doručování veřejnou vyhláškou):

  1. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
  2. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Seznam zásilek

Student González Gallardo Karl Axel, obor CHE BI pv K- rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se nepodařilo doručit..
Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v úředních hodinách.
> Zveřejněno: 27. 4 .2022
> Sejmuto: 12. 05. 2022