Etická komise

Etická komise Přírodovědecké fakulty UJEP je stálým poradním orgánem děkana pro etické otázky týkající se všech forem vědecké a výzkumné činnosti v rámci akademické obce.

Členové etické komise:
RNDr. Eva Hejnová, Ph. D. (KFY, předsedkyně)
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. (KBI)
RNDr. Jan Ipser, CSc. (KBI)
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (KGEO)
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. (UJEP, prorektor pro rozvoj a kvalitu)

Funkční období současné etické komise je od 23. 4. 2019 do doby jmenování nové komise.

Kontakt na etickou komisi: etika.prf@ujep.cz

Etický kodex UJEP
Směrnice děkana č. 2/2016 – Etika vědecké a výzkumné činnosti na PřF UJEP

Zápisy z jednání etické komise PřF UJEP