Etická komise

Etická komise Přírodovědecké fakulty UJEP je stálým poradním orgánem děkana pro etické otázky týkající se všech forem vědecké a výzkumné činnosti v rámci akademické obce.

Členové etické komise:
RNDr. Eva Hejnová, Ph. D. – předsedkyně komise (KFY)
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. (KBI)
RNDr. Jan Ipser, CSc. (KBI)
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (KGEO)
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (KGEO)

Funkční období současné etické komise je od 19. 1. 2023 do doby jmenování nové komise.

Kontakt na etickou komisi: etika.prf@ujep.cz

Etický kodex UJEP

Směrnice děkana č. 2/2016 – Etika vědecké a výzkumné činnosti na PřF UJEP

Seznam platných zásad, znění a mezinárodních směrnic

Zápisy z jednání etické komise PřF UJEP