Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška, ve zkratce SZZ, je oficiálním ukončením studia a skládá se ze dvou částí: obhajoby kvalifikační práce (bakalářské, diplomové) a ústní zkoušky.

Aby se student mohl ke SZZ přihlásit, musí splnit tyto základní podmínky:

  • splnit všechny povinné předměty a povinné moduly stanovené studijním plánem příslušného studijního programu
  • získat minimální počet kreditů:
    – bakalářská studia 180 kreditů
    – magisterská studia 120 kreditů

K SZZ se student přihlašuje podáním přihlášky na studijní oddělení PřF v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.

Další informace lze nalézt v článku 9 Studijního a zkušebního řádu UJEP.

Termíny SZZ a obhajob naleznete na stránkách kateder a nově také ve STAGu pod záložkou “Zápis na termíny”