Předpisy a pokyny

Základní studijní předpisy

Studijní a zkušební řád – bakalářské a magisterské studium
Studijní a zkušební řád – doktorské studium
Stipendijní řád PřF
Rigorózní řád PřF
Disciplinární řád PřF

Ostatní předpisy a pokyny

Uznávání zkoušek (Směrnice č. 2/2014)
Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (Směrnice č. 1/2018)
Pokyny ke zpracování autoreferátu k disertační práci
Seznámení studentů s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP

Psaní posudků – pokyny pro vedoucí a oponenty bakalářských a magisterských prací