Návody, předpisy a pokyny

Návody pro studenty PřF UJEP – návody jsou ve stádiu vytváření (připomínky a náměty zasílejte na martin.svec@ujep.cz).

Základní studijní předpisy

Studijní a zkušební řád – bakalářské a magisterské studium
Studijní a zkušební řád – doktorské studium
Stipendijní řád PřF
Rigorózní řád PřF
Disciplinární řád PřF

Ostatní předpisy a pokyny

Uznávání zkoušek (Směrnice č. 2/2014)
Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (směrnice děkana č. 2/2023)
Pokyny ke zpracování autoreferátu k disertační práci
Seznámení studentů s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP
Seznámení studentů s organizačními pokyny v případě havárie – únik plynů ze Spolchemie

Psaní posudků – pokyny pro vedoucí a oponenty bakalářských a magisterských prací