Katedra informatiky

Webové stránky katedry: https://ki.ujep.cz/

Kontakt

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
vedoucí katedry informatiky (KI)
Místnost: CPTO 6.01
Telefon: +420 475 28 6711, +420 607 029 947

Bc. Eva Heřmanová
sekretariát katedry informatiky
Místnost: CPTO 6.02
Telefon:
+420 475 28 6712

Posláním katedry informatiky je posilovat konkurenceschopnost Ústeckého kraje v oblasti nejmodernějších informačních technologií, a to jak výchovou nové generace IT odborníků, tak aktivní spoluprací s klíčovými firmami v regionu a jeho okolí.

Výuková činnost katedry je zaměřena na zajištění praktické přípravy IT odborníků v bakalářských studijních programech, a to v programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy v prezenční i kombinované formě studia a v programu Informatika se studijním oborem Informatika (dvouoborové) v prezenční formě studia. Pevným základem výuky jsou praktické kurzy v oblasti programování, relačních databází, počítačových sítí a architektury počítačů (včetně úvodu do číslicových systémů). Ve studijním programu Aplikovaná informatika je navíc samozřejmostí také možnost specializace v rámci dvou specializačních modulů: (i) Programování a softwarové systémy, (ii) Hardware a počítačové sítě. Součástí studijního programu jsou i kurzy zaměřené na aplikaci IT ve firemní sféře včetně projektového řízení. Studenti navíc ve spolupráci s firmami realizují zajímavé projekty a absolvují krátkou odbornou praxi. Moderní trendy jsou spolu se snadným přechodem na inženýrské studium zohledněny i v nabídce teoretických kurzů, jako je například teoretická informatika, teorie grafů nebo kryptografie. Výuka probíhá v nových a dobře vybavených počítačových učebnách a laboratořích.

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast datové vědy a modelování, resp. simulace systémů se zaměřením na strojové učení, např. zpracování obchodních a biologických dat pomocí metod umělé inteligence, aplikace paralelních a distribuovaných výpočtů pro simulace kompozitních materiálů na mikroskopické úrovni, aplikace metod výpočetní geometrie pro detekci fázových rozhraní, využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů v lékařství a biologii či aplikace computational fluid dynamics pro simulaci pohybu chodců. Důležitým výstupem vědecké činnosti je i spolupráce s firemní sférou v podobě smluvního výzkumu, zaměřeného například na návrh softwaru pro spolupráci s autonomními systémy a cloudovými službami umělé inteligence respektive testování bezpečnosti IT infrastruktury.