Vědecká rada

Vědecká rada fakulty (dále také VR) je samosprávný akademický orgán zřízený na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu PřF UJEP děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, tj. významných představitelů oborů, ve kterých uskutečňuje PřF zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává strategický záměr rozvoje PřF, schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na PřF, a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

Složení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP

(schválené AS PřF UJEP dne 6. 2. 2019 a jmenované děkanem 7. 2. 2019):

Předseda
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Interní členové
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. (KGEO)
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (CENAB)
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (KCH)
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. (KMA)
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. (KBI)
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (CENAB)
prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (KCH)
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (KFY)
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (KGEO)

Externí členové
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Univerzita Karlova, PřF, Ústav pro životní prostředí)
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (Akademie věd ČR, ÚTIA)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Akademie věd ČR, AsÚ, Ondřejov)
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (Univerzita Karlova, PřF, KSGRR)
prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, FM, ÚITE)
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, FAV, katedra matematiky)
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (České vysoké učení technické v Praze, CIIRC )
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (Technická univerzita v Liberci, FP, katedra aplikované matematiky)
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (Univerzita Karlova, MFF, katedra matematické analýzy)
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (Univerzita Karlova, PřF, katedra organické chemie)
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF)

Kontakt na Vědeckou radu fakulty: vedecka-rada.prf@ujep.cz

Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP

Zápisy z jednání Vědecké rady