Vědecká rada

Vědecká rada fakulty (dále také VR) je samosprávný akademický orgán zřízený na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu PřF UJEP děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, tj. významných představitelů oborů, ve kterých uskutečňuje PřF zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává strategický záměr rozvoje PřF, schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na PřF, a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

Složení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP

(schválené AS PřF UJEP dne 22. 2. 2023 a jmenované děkanem 1. 3. 2023):

Předseda
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Interní členové
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (CENAB)
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (KCH)
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. (KMA)
prof. RNDr. Milan Gryndler, CSc. (KBI)
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. (KCH)
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (CPPV/KBI)
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (CENAB)
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (rektor UJEP)
doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D. (KFY)
prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (KCH)
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (KFY)
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (KGEO)
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. (proděkan pro vědu a výzkum)

Externí členové
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická)
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií)
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni – rektor)
prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. (Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická)
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta)
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (Západočeská Univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd)

Kontakt na Vědeckou radu fakulty: vedecka-rada.prf@ujep.cz

Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP

Zápisy z jednání Vědecké rady