Katedra geografie

Webové stránky katedry: https://geography.ujep.cz/

Kontakt

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
vedoucí katedry geografie (KGEO)
Místnost: CPTO 5.52
Telefon:
+420 475 28 6762

Jana Jandáková
sekretariát katedry geografie
Místnost: CPTO 5.55
Telefon: +420 475 28 6776

Katedra geografie je druhým největším a též druhým nejstarším univerzitním geografickým pracovištěm v Čechách. Spolupracuje s odborníky z praxe a se špičkovými výzkumnými týmy v Česku, Německu, Velké Británii i jinde v zahraničí. Jsme přesvědčeni, že vyvážený rozvoj území a společnosti i jeho zajištění budoucími generacemi je možné jen díky propojení poznatků o přírodních a společenských jevech a procesech. Naším cílem je výchova odborníků pro veřejný i soukromý sektor a učitelů, kteří budou mít dovednost tyto poznatky integrovat, prezentovat a interpretovat pomocí moderních technologií a komunikačních dovedností.

Katedra nabízí vysokoškolské vzdělávání ve všech stupních. Všechny studijní programy byly aktuálně úspěšně akreditovány s dobou platnosti na 10 let. V bakalářském studiu se jedná o program Geografie, který svým obsahem přesahuje k územnímu rozvoji a projektovému řízení v kontextu evropské integrace. Studijní program lze studovat též ve dvouoborové kombinaci s dalšími vybranými obory. Učitelská příprava je realizována ve studijním programu Geografie pro vzdělávání, tj. v kombinaci s druhým oborem z Přírodovědecké fakulty (např. Biologie, Chemie, Matematika), Filozofické fakulty (např. Německý jazyk, Historie, Společenské vědy) či Pedagogické fakulty (např. Tělesná výchova a sport). Kromě toho katedra spoluuskutečňuje s FŽP UJEP studijní program Aplikovaná geoinformatika (akreditován na 5 let), který rozvíjí dovednosti využití geoinformačních nástrojů, a to i s podporou programování, matematiky aj.

Na uvedená studia navazuje v jednooborové variantě navazující magisterské studium Geografie, směřované do třech profilových směrů (geografie krajiny a GIS, regionální geografie a cestovní ruch, geografie a rozvoj měst a venkova). Ve dvouoborové (učitelské) variantě potom Učitelství geografie pro střední školy, které absolventy opravňuje k pedagogické činnosti na 2. stupni ZŠ a na SŠ.

Vědecky orientovaní absolventi odpovídajícího zaměření se zájmem o prohloubení dovednosti kritického geografického myšlení a o získání dalších mezinárodní zkušenosti mohou pokračovat v doktorském studijním programu Geographies of Transformations (v AJ) nebo  příbuzných doktorských studijních programech, konkrétně Aplikovaná ekonomie a správa (Fakulta sociálně ekonomická) a Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (Pedagogická fakulta).

Výzkum pracoviště je zaměřen na několik rámcových témat, řešených v mezinárodních a národních týmech a se snahou o zpřístupnění výsledků praxi. Těmito tématy jsou: rozmanitost kultur – studium prostorových souvislostí kulturních interakcí v současném světě, rizika v prostředí – přírodní a společenské aspekty zmírňování rizikových procesů v krajině a jejich dopadů na společnost, aktéři rozvoje – možnosti identifikace a aktivizace rozvoje pomocí místních aktérů a inovací, virtuální světy – možnosti vizualizace prostorových procesů a změn v krajině a společnosti pomocí geoinformačních technologií, svět ve škole – hodnocení role geografie v porozumění současnému světu. Vzdělávání a výzkum jsou na pracovišti propojovány a slouží jim zázemí zahrnující např. učebnu a laboratoř geoinformačních technologií, laboratoř environmentální geografie, meteorologickou stanici, vlastní geologickou sbírku, příruční knihovnu i celouniverzitní služby (vědecká knihovna), a především kolektiv nadšených pedagogů.