Úřední deska, oznámení

Přírodovědecká fakulta UJEP na úřední desce umístěné elektronicky ve veřejné části webu PřF UJEP vyvěšuje:

a) vnitřní předpisy fakulty včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti
Vnitřní předpisy
Příkazy děkana
Směrnice a opatření děkana
Strategické záměry
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření, zprávy děkana pro akademickou obec
Ostatní dokumenty (GDPR, plány…)

b) lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání v listinné nebo elektronické podobě

c) podmínky přijetí ke studiu podle ustanovení § 49 odstavců 1 a 3 zákona o vysokých školách, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení

d) je-li podmínkou přijetí ke studiu zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu, požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu

e) nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu
Vyhlášení přijímacího řízení
E-přihláška (IS STAG)

f) údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých nebo uměleckých rad

Studijní a zkušební řád doktorského studia PřF UJEP
Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP
Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP
Rigorózní řád PřF UJEP
Vědecká rada — zápisy ze zasedání

h) údaje o výběrových řízeních na obsazení míst akademických pracovníků na PřF UJEP
Nabídka pracovních míst

i) ostatní dokumenty
Poplatky spojené se studiem