Stipendia

Stipendia se přiznávají a vyplácejí v souladu se Stipendijním řádem Přírodovědecké fakulty UJEP.

Fakultní stipendijní komise:

Stipendijní komise Přírodovědecké fakulty UJEP je stálým poradním orgánem děkana pro otázky týkající se stipendií studentů.  Je tvořena předsedou, pracovníkem studijního oddělení a nejméně dalšími třemi členy akademické obce, přičemž počet studentů musí být alespoň o jednoho vyšší než počet zaměstnanců fakulty.

Mgr. Pavel Kaule (student)
Jitka Králová (referentka studijního oddělení)
Bc. Klára Píšová (studentka)
Bc. Martin Poláček (student)
Mgr. David Poustka (student – předseda)
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium)

Typy stipendií

Prospěchové stipendium

Pro přiznání prospěchového stipendia je nutné v předchozím roce studia získat alespoň 55 kreditních bodů a dosáhnout studijního průměru do 1,4. Lze ho získat i v 1. ročníku NMgr. studia (podmínkou je úspěšné ukončení bakalářského studia ve standardní době a studijní průměr do 1,4 (včetně prospěchu u státní závěrečné zkoušky).

Mimořádné stipendium

Může být fakultní, navrhované katedrou či udělované děkanem. Mimořádné fakultní stipendium je udělováno například za významnou vědeckou a výzkumnou činnost, reprezentaci fakulty, v tíživé sociální situaci, za chod studoven a počítačových učeben, za zajišťování celofakultních akcí atd.
Katederní stipendium je udělováno za významnou vědeckou, výzkumnou a publikační činnost a jinou činnost — dle podmínek jednotlivých kateder.

Doktorské stipendium

Doktorské stipendium přiznává děkan studentům prezenční formy studia v průběhu standardní doby studia a vyplácí se každý měsíc. Je možno přiznat též jednorázové mimořádné stipendium za vynikající tvůrčí nebo studijní výsledky.

Ubytovací a sociální stipendium

Podrobné informace o ubytovacím stipendiu najdete zde.
Podrobné informace o sociálním stipendiu najdete zde.