Stipendia

Stipendia se přiznávají a vyplácejí v souladu se Stipendijním řádem Přírodovědecké fakulty UJEP.

Fakultní stipendijní komise:

Stipendijní komise Přírodovědecké fakulty UJEP je stálým poradním orgánem děkana pro otázky týkající se stipendií studentů.  Je tvořena předsedou, pracovníkem studijního oddělení a nejméně dalšími třemi členy akademické obce, přičemž počet studentů musí být alespoň o jednoho vyšší než počet zaměstnanců fakulty.

Bc. Martin Roub (student NMgr. Geografie, předseda)
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium)
Jitka Králová (referentka studijního oddělení)
Mgr. Pavel Kaule (student PhD. Aplikované nanotechnologie)
Mgr. David Poustka (student PhD. Aplikované nanotechnologie)

Typy stipendií

Prospěchové stipendium

Pro přiznání prospěchového stipendia je nutné v předchozím roce studia získat alespoň 55 kreditních bodů a dosáhnout studijního průměru do 1,4. Lze ho získat i v 1. ročníku NMgr. studia (podmínkou je úspěšné ukončení bakalářského studia ve standardní době a studijní průměr do 1,4 (včetně prospěchu u státní závěrečné zkoušky).

Mimořádné stipendium

Může být fakultní, navrhované katedrou či udělované děkanem. Mimořádné fakultní stipendium je udělováno například za významnou vědeckou a výzkumnou činnost, reprezentaci fakulty, v tíživé sociální situaci, za chod studoven a počítačových učeben, za zajišťování celofakultních akcí atd.
Katederní stipendium je udělováno za významnou vědeckou, výzkumnou a publikační činnost a jinou činnost — dle podmínek jednotlivých kateder.

Doktorské stipendium

Doktorské stipendium přiznává děkan studentům prezenční formy studia v průběhu standardní doby studia a vyplácí se každý měsíc. Je možno přiznat též jednorázové mimořádné stipendium za vynikající tvůrčí nebo studijní výsledky.

Ubytovací a sociální stipendium

Přiznání a vyplácení těchto stipendií se řídí Stipendijním řádem UJEP.