Rigorózní řízení

Absolventi navazujících magisterských studijních programů Aplikované nanotechnologie, Geografie Počítačové modelování ve vědě a technice, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul doktor přírodních věd (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem PřF UJEP.

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce – možnost stažení ve formátech .docx,, .odt, .pdf

Požadavky k rigorózním zkouškám v jednotlivých oborech

Aplikované nanotechnologie
Geografie
Počítačové modelování ve vědě a technice

Kontakt

RNDr. Martin Švec, Ph.D., proděkan pro studium, martin.svec@ujep.cz