Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů Fyzika a Matematika, kteří získali titul magistr (Mgr.), mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul doktor přírodních věd (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem PřF UJEP.

Požadavky k rigorózním zkouškám v jednotlivých oborech

Počítačové modelování ve vědě a technice
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Kontakt

RNDr. Martin Švec, Ph.D., proděkan pro studium, martin.svec@ujep.cz