Studentská grantová soutěž

Pravidla soutěže na podporu studentských projektů specifického vysokoškolského výzkumu (SGS) prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu vycházejí z § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. a  Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum schválených Vládou ČR. 

Další informace a dokumenty

Studentská grantová soutěž Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Směrnice rektora č. 5/2018
Příkaz děkana PřF UJEP č. 5/2012 ke studentské grantové soutěži UJEP dle směrnice rektora č. 3/2011

Předložené projekty studentské grantové soutěže posuzuje grantová komise fakulty.

Přehled podpořených projektů SGS a závěry grantové komise

2019 2018 2017 2016