Studentská grantová soutěž

Pravidla soutěže na podporu studentských projektů specifického vysokoškolského výzkumu (SGS) prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu vycházejí z § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. a Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum schválených Vládou ČR. 

Formuláře

Přihláška nového projektu SGS PřF
Vyjádření k cílům projektu
Dílčí/závěrečná zpráva SGS PřF – k 31. 12.
Dílčí zpráva SGS PřF – k 31. 8.
Příloha č. 3 DZ/ZZ – přehled výstupů
Vyúčtování cesty v rámci SGS projektu
Žádost o změnu v SGS projektu

Další informace a dokumenty

Doplňující interní pravidla PřF UJEP
Studentská grantová soutěž Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Směrnice rektora č. 8/2023

Předložené projekty studentské grantové soutěže posuzuje grantová komise fakulty.

Přehled podpořených projektů SGS a závěry grantové komise