Katedra fyziky

Webové stránky katedry: https://www.physics.ujep.cz

Kontakt

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
vedoucí katedry fyziky (KFY)
Místnost: CPTO 2.01
Telefon:
+420 475 28 6621

Lydie Kováčová
sekretariát katedry fyziky
Místnost: CPTO 2.04
Telefon: +420 475 28 6622

Posláním katedry fyziky je kvalitní příprava posluchačů v několika bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, pěstování vědecko-výzkumné činnosti a spolupráce s firmami a předními odbornými pracovišti nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Výuková činnost katedry je zaměřena na přípravu budoucích odborníků v oblasti počítačového modelovánínanotechnologií a na přípravu budoucích učitelů fyziky. V bakalářském studiu je možné na katedře fyziky studovat jednooborové studium fyziky se zaměřením na počítačové modelování nebo experimentální metody ve fyzice. Počítačové modelování je také možné studovat v nedávno inovovaném studijním programu Počítačové modelování ve vědě a technice. Ve dvouoborovém bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání pak mohou studenti studovat fyziku v kombinaci s dalším předmětem. Dále katedra fyziky zajišťuje ve spolupráci s dalšími součástmi fakulty také výuku multidisciplinárního bakalářského program Aplikované nanotechnologie. Studenti mohou na katedře pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Aplikované nanotechnologie nebo v programu Počítačové modelování ve vědě a technice. Své vědomosti a schopnost vědecké práce pak dále mohou rozvíjet v doktorských studijních programech. Budoucí učitelé se na katedře připravují ve studijním  programu Učitelství fyziky pro SŠ. Studium ve studijních programech na katedře probíhá zpravidla v malých skupinách, což umožňuje individuální přístup ve vstřícném a přátelském prostředí.

Vědecká a tvůrčí činnost katedry se uskutečňuje v několika oblastech. V oblasti nanotechnologií je výzkum zaměřen na vývoj nových materiálů a nanomateriálů s využitím plazmových technologií, v oblasti počítačového modelování na využití počítačových metod a simulací v řešení široké škály problémů, od vývoje nových materiálů přes chemické inženýrství a procesy ve sluneční atmosféře až po řešení struktury a vlastností biomolekulárních systémů. V oblasti fyzikálního vzdělávání je výzkum zaměřen na oblast evaluace fyzikálního vzdělávání na základních školách se zaměřením na tvorbu úloh a testů, na rozvoj vědeckého myšlení žáků.

Pracovníci katedry jsou zapojeni do mnoha národních i mezinárodních výzkumných týmů a projektů. Do vědecko-výzkumné činnosti katedry jsou velmi úspěšně zapojováni i studenti magisterských a doktorských studijních oborů, kteří mohou pracovat ve špičkově vybavených laboratořích pod vedením zkušených pracovníků katedry. Bohatá nabídka studijních i pracovních stáží pak umožňuje studentům získávat zkušenosti ve firmách, vědeckých ústavech i na vysokých školách nejen v Česku, ale i v zahraničí.