Nabídka výzkumu

Přírodovědecká fakulta UJEP má za cíl také aktivně podporovat firmy, a to nejen v České republice. Jednou z našich klíčových priorit je spojování vědeckých kapacit s průmyslovým sektorem.
Jsme otevřeni jakýmkoliv komerčním i grantovým projektům (i na mezinárodní úrovni), které by mohly být vytvořeny ve spolupráci s Vaší firmou. Ať už máte konkrétní nápad na spolupráci, nebo hledáte analytický servis, který by Vám mohl pomoci, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím uvedeného kontaktu. Věříme, že i z malých projektů může vzejít dlouhodobé a vzájemně prospěšné partnerství.

Ing. Josef Šimek Ph.D.
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 2.24
Telefon: 475 286 650, Mobil: 736 508 526
E‑mail: josef.simek@ujep.cz

Níže naleznete příklady úspěšných spoluprací a nabídku vysoce kvalifikovaných služeb.

Oblasti nabídky spolupráce

 • semináře se zaměřením na etologii člověka pro lékaře, firmy, sociální pracovníky, učitele, nebo laickou veřejnost
 • etogramy živočichů v chovech, telemetrická sledování živočichů
 • analýza videozáznamu chování pomocí programu Noldus Observer
 • kultivace rostlin v kontrolovaném prostředí, analýza fyziologického stavu rostlin, měření stresu v laboratorních i přirozených podmínkách
 • precizní modifikace povrchů (kov, keramika, sklo, plast) mikroabrazivním obráběním
 • analýza biologických povrchů metodami klasické rastrovací elektronové mikroskopie (SEM)
 • studium biologických objektů metodou mikroskopie atomárních sil (AFM)
 • charakterizace topografie povrchů materiálů v měřítku řádu mikrometrů (horizontální rozlišení lepší než 1,7 nm, vertikální až 0.2 nm) pomocí AFM
 • výzkum a vývoj funkčních nanovlákenných materiálů
 • plazmové technologie pro povrchové úpravy a depozici tenkých vrstev
 • charakterizace povrchů a výzkum funkčních povrchů a tenkých vrstev
 • počítačové modelování
 • prostorové a multitemporální analýzy krajiny a společnosti a tvorba tematických mapových podkladů v geografických informačních systémech pro podporu rozhodování územních samospráv a soukromých subjektů (cestovní ruch, rekultivace, územní plánování, ad.)
 • 3D modelování (tvorba digitálního modelu terénu/krajiny, ortofotomapy, prostorové analýzy — viditelnost, řezy, sklonitost, expozice) a rekonstrukční 3D vizualizace stavebních objektů
 • zpracování návrhů poznávacích zájezdů pro cestovní kanceláře a zabezpečení průvodcovských služeb v Česku a Evropě
 • zpracování analýz vybraných environmentálních rizik (povodňová rizika, sesuvná rizika, hlukové znečištění – 2. třída přesnosti, tepelný komfort veřejných prostranství, analýza vhodnosti území pro přírodě blízká vodoretenční opatření) pro podporu územního plánování a rozvoje
 • zabezpečení seminářů a specializovaných výzkumných sond se zaměřením na geografická (sídelní, demografická a ekonomicko-geografická), environmentální a geoinformační témata v podobě firemních a veřejných vzdělávacích akcí a školení
 • analýza a návrh optimalizace počítačové sítě včetně penetračního testování, implementace open-source technologií do firemních infrastruktur
 • pokročilá analýza dat z různých oblastí se zaměřením na biologická data (fyziologické signály, obrazová data), data z výroby (prediktivní údržba, IoT) a finanční data (prediktivní modelování), zejména pomocí metod strojového učení a metod zaměřených na zpracování rozsáhlých dat
 • statistické zpracování dat
 • kurzy analýzy a statistiky dat

Již realizovaná, resp. probíhající spolupráce s dosavadními partnery

 • Vakuum Praha, s. r. o. — návrhy experimentálních systémů a vakuové techniky, podpora Ph.D. studentů (Grant Vakuum Praha)
 • Black & Decker (Czech), s. r. o., Trmice, Ústí nad Labem — měření magnetických polí
 • Lustry, a. s. Kamenický Šenov — analýzy složení a topografie galvanicky nanášených dekorativních vrstev
 • FU AVČR (měření Mn v GaAs pro spintroniku), UFE AVČR (měření Yb v CoSb4 pro termoelektriku), UFE (měření příměsi v InP pro detektory záření), UJP Praha a.s. (měření H, O v Zr-slitinách), UFE (měření příměsi v PbI2), MFF UK (měření H ve Si3N4/a:Si), ON SEMI (měření O a příměsí v Si), UJF AVČR (vzájemná kalibrace a porovnávání měření SIMS a RBS)
 • Česká strana mezinárodního projektu EU RIMADIMA (Risk Management – Disaster Management) — zpracování a zabezpečení mapových podkladůMěsto Ústí nad Labem — tvorba internetového atlasu
 • Euroregion Elbe/Labe — tvorba atlasu
 • Letiště Ruzyně — zpracování ekologické zátěže pro zázemí letiště
 • Cestovní kanceláře – návrhy turistických tras a průvodcovství
 • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. v Ústí nad Labem – zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UJEP
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. v Ústí nad Labem – příprava projektu VaVpI
 • Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. v Ústí nad Labem – difrakční analýzy katalytických materiálů
 • Vakuum Praha, s.r.o. – spolupráce v oblasti vakuové techniky, podpora PhD studentů (Grant Vakuum Praha 2008)
 • Prvá zváračská, a. s. v Bratislavě – aplikace výsledků řešení projektu 1ET „Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury, fyzikálně-chemických vlastností a přípravy kompozitních materiálů a nanomateriálů“
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – problematika kapalinové chromatografie
 • ŠKODA Auto, a.s., komplexní diagnostika povrchů materiálů pro tváření
 • Hamé Babice, a.s., diagnostika polymerních multivrstevnatých potravinářských obalových materiálů
 • České filtry s.r.o., diagnostika filtračních materiálů před a po použití
 • VIDIA, s.r.o. diagnostika povrchů materiálů
 • Preciosa, a.s. diagnostika povrchů a tenkých vrstev
 • MetropolNet Ústí nad Labem – zasíťování škol
 • Ústav jaderných paliv-Praha a.s., diagnostika povrchů materiálu a určení hloubkového rozložení významných prvků
 • Nanovia, s.r.o Litvínov – charakterizace nanotextilních materiálů
 • Materialise, s.r.o. – Ústí nad Labem, charakterizace práškových materiálů pro 3D tisk

Fakulta dále pořádá pro odbornou veřejnost specifické akce, např. Týden geografie, GIS DAY, odborně zaměřené výstavy.