Aktuality z výzkumu

14.1.2020

Studentská vědecká konference 2020

Zveme Vás na Studentskou vědeckou konferenci 2020, na které budou prezentovány výsledky projektů SGS UJEP za rok 2019. Konference proběhne ve dnech 3. 2. - 5. 2. 2020 v MFC 01.32 - fialový sál a je rozdělena do tří sekcí (humanitní, behaviorální a d...

8.1.2020

Nejen odbornými články živ je přírodovědec

Důkazem, že nejen odbornými články živ je přírodovědec, je publikační činnost našich akademiků v uplynulém roce. Příkladem mohou být knižní publikace, na nichž se v loňském roce podíleli geografové z katedry geografie. Jak ukazují dále uvedené titul...

17.12.2019

Funkcionalizace nanovlákenné struktury

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Funkcionalizace nanovlákenné struktury Druh projektu/dotační titul: MPO OPPIK Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271 Řešitel/é: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Roky řešení: 2018-2020 Popis: Proje...

10.12.2019

Studentská grantová soutěž UJEP — výzva pro rok 2020

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 5/2018 výběrové řízení v rámci Studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studi...

27.11.2019

Nové podpořené projekty GAČR na PřF UJEP

S potěšením oznamujeme, že v roce 2020 bude na Přírodovědecké fakultě zahájeno řešení celkem pěti nových projektů Grantové agentury České republiky (GAČR) a všechny projekty budou řešeny po dobu tří let! GAČR ke dni 25. 11. 2019 ukončila hodnocení n...

27.11.2019

FloraLith

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: FloraLith - Ochrana a zachování vybraných biotopů, vzniklých [historickou] hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor Řešitel/é: garant projektu doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., RNDr. Iv...

14.11.2019

Testování nanonosičů in vivo

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému Druh projektu/dotační titul: SGS Číslo projektu: UJEP-SGS-2...