Fakultní školy

Spolupráce mezi středními a vysokými školami je mimořádně důležitá. Kvalitním středním školám, které splňují většinu níže jmenovaných kritérií, propůjčujeme titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP“.

Seznam Fakultních škol Přírodovědecké fakulty UJEP

Střední průmyslová škola, Resslova 5

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí

Střední škola AGC a.s.

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas

Podkrušnohorské gymnázium

Gymnázium Teplice

Gymnázium Kadaň

 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice


Kritéria pro fakultní školy

  1. Na škole je velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných a případně technických předmětů.
  2. Kvalita výuky se projevuje úspěšným zapojením studentů do mimoškolních studentských aktivit (dobré umísťování v přírodovědně, případně technicky zaměřených soutěžích apod.) a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického typu.
  3. Na škole probíhají přírodovědně nebo technicky zaměřené semináře a přednášky vedené experty z praxe, z vysoké školy nebo Akademie věd ČR.
  4. Do výuky přírodovědných, případně technických předmětů jsou pravidelně zařazována praktická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně i v terénu. Ve vyučovacích metodách v přírodovědně, případně technicky zaměřených předmětů jsou výrazně uplatňovány moderní formy a metody výuky a inovační trendy, a to i v rámci mezipředmětových vztahů.
  5. Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s PřF UJEP.

Vzor smlouvy mezi PřF UJEP a fakultní školou