Fakultní školy

Spolupráce mezi středními a vysokými školami je mimořádně důležitá. Kvalitním středním školám, které splňují většinu níže jmenovaných kritérií, propůjčujeme titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP“.

Seznam Fakultních škol Přírodovědecké fakulty UJEP

Střední průmyslová škola, Resslova 5

Obory spolupráce: fyzika, informatika, matematika

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí

Obory spolupráce: informatika, grafický design

Střední škola AGC a.s.

Obory spolupráce: informatika

Podkrušnohorské gymnázium, Most

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika

Gymnázium Teplice

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika

Gymnázium Kadaň

Obory spolupráce: aplikované nanotechnologie, biologie, fyzika, geografie, informatika, matematika

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

Obory spolupráce: aplikované nanotechnologie, biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika


Kritéria pro fakultní školy

  1. Na škole je velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných a případně technických předmětů.
  2. Kvalita výuky se projevuje úspěšným zapojením studentů do mimoškolních studentských aktivit (dobré umísťování v přírodovědně, případně technicky zaměřených soutěžích apod.) a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického typu.
  3. Na škole probíhají přírodovědně nebo technicky zaměřené semináře a přednášky vedené experty z praxe, z vysoké školy nebo Akademie věd ČR.
  4. Do výuky přírodovědných, případně technických předmětů jsou pravidelně zařazována praktická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně i v terénu. Ve vyučovacích metodách v přírodovědně, případně technicky zaměřených předmětů jsou výrazně uplatňovány moderní formy a metody výuky a inovační trendy, a to i v rámci mezipředmětových vztahů.
  5. Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s PřF UJEP.

Vzor smlouvy mezi PřF UJEP a fakultní školou

Opatření děkana ke statutu Fakultní školy (2015)