Fakultní školy

Spolupráce mezi základními a středními školami na jedné straně a univerzitami na straně druhé je mimořádně důležitá. Kvalitním základním, resp. středním školám, které splňují většinu níže jmenovaných kritérií, propůjčujeme titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP“.

Seznam Fakultních škol Přírodovědecké fakulty UJEP

Střední průmyslová škola, Resslova 5

Obory spolupráce: fyzika, informatika, matematika

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí

Obory spolupráce: informatika, grafický design

Střední škola AGC a.s.

Obory spolupráce: informatika

Podkrušnohorské gymnázium, Most

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika

Gymnázium Teplice

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika

Gymnázium Kadaň

Obory spolupráce: aplikované nanotechnologie, biologie, fyzika, geografie, informatika, matematika a chemie

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

Obory spolupráce: aplikované nanotechnologie, biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika

Gymnázium Lovosice

Obory spolupráce: biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika

Základní škola Žatec, nám. 28. října

Obory spolupráce: chemie, matematika, přírodopis

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX – Bynov

Obory spolupráce: chemie, přírodopis, zeměpis

Základní škola Buzulucká Teplice

Obory spolupráce: EVVO, fyzika, chemie, informatika, matematika, přírodopis a zeměpis

Základní škola České mládeže Ústí nad Labem

Obory spolupráce: EVVO, chemie, informatika, matematika, přírodopis a zeměpis


Kritéria pro fakultní školy (ZŠ)

 1. Škola vykazuje vysokou kvalitu a představuje fungující celek s aktivním přístupem k přírodovědnému vzdělávání. Přírodovědné vzdělávání chápeme v tomto dokumentu široce, tedy přírodopis, chemii, fyziku, matematiku, informatiku, předměty integrované (např. STEM), environmentální výchovu a zeměpis.
 2. Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s fakultou, kterou koordinuje Centrum podpory přírodovědného vzdělávání a jeho oboroví didaktici. Vedení školy bude zapojeným učitelům poskytovat podporu a podmínky pro aktivní spolupráci s fakultou.
 3. Škola je schopna zajistit ze svého pedagogického sboru kvalitní provázející učitele, tj. učitele, kteří: mají odpovídající vzdělání a aprobaci, jsou dostatečně zkušení (doporučeno nejméně 5 let pedagogické praxe v době uzavření smlouvy s fakultní školou), se dále vzdělávají v oboru (doloží účast v programech DVPP apod.).
  Škola nemusí nezbytně poskytnout provázející učitele všech výše zmíněných předmětů (konkretizováno bude v rámci osvědčení o udělení titulu).
 4. Škola podporuje otevřenou komunikaci, aktivní učení a vytváří podmínky pro kvalitní přírodovědné vzdělávání.
 5. Na škole je odpovídající materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných předmětů. Do výuky přírodovědných předmětů jsou pravidelně zařazována praktická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně v terénu.
 6. Ve výuce jsou uplatňovány moderní formy a metody výuky a aktuální poznatky z oborových didaktik. Vyučování je prováděno s ohledem na mezipředmětové vztahy.
 7. Škola doloží ukazatele kvality výuky: úspěšné zapojení studentů do školních a mimoškolních studentských aktivit (realizace přírodovědně zaměřených projektů, dobré umísťování v přírodovědně zaměřených soutěžích apod.), přijetí absolventů školy ke studiu na střední školy, (nepovinně lze doložit také absolventy, kteří úspěšně studují na školách vysokých či vykonávají zaměstnání v přírodovědném oboru), zprávy České školní inspekce, přehled nabídky mimoškolní činnosti zaměřené na podporu přírodovědného vzdělávání (např. kroužky) a návštěv expertů z odborných institucí v rámci vyučování nebo dalšího vzdělávání učitelů.

Kritéria pro fakultní školy (SŠ)

 1. Škola vykazuje vysokou kvalitu a představuje fungující celek s aktivním přístupem k přírodovědnému, případně technickému vzdělávání. Přírodovědné, případně technické vzdělávání chápeme v tomto dokumentu široce, tedy biologii, chemii, fyziku, matematiku, informatiku, předměty integrované (např. STEM), environmentální výchovu a zeměpis, dále pak jako další praktické obory jako grafický design apod.
 2. Na škole je velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných, případně technických předmětů.
 3. Kvalita výuky se projevuje úspěšným zapojením studentů do mimoškolních studentských aktivit (dobré umísťování v přírodovědně, případně technicky zaměřených soutěžích apod.) a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického typu.
 4. Na škole probíhají přírodovědně nebo technicky zaměřené semináře a přednášky vedené experty z praxe, z vysokých škol nebo Akademie věd ČR.
 5. Do výuky přírodovědných, případně technických předmětů jsou pravidelně zařazována praktická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně i v terénu. Ve vyučovacích metodách u přírodovědně, případně technicky zaměřených předmětů jsou výrazně uplatňovány moderní formy a metody výuky a inovační trendy, a to i v rámci mezipředmětových vztahů.
 6. Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s fakultou.
  Škola nemusí nezbytně poskytnout zainteresované vyučující všech výše zmíněných předmětů, resp. oborů (konkretizováno bude v rámci osvědčení o udělení titulu).

Jak se stát fakultní školou

Pokud škola splňuje stanovená kritéria (viz výše), zašle její zástupce všechny potřebné materiály společně s žádostí referentce CPPV k následnému posouzení a projednání členy centra, a to vždy max. do 1. dubna daného roku. Členové centra poté doporučí či nedoporučí danou instituci ke schválení vedení fakulty.

Směrnice děkana ke Statutu Fakultní školy PřF UJEP

Vzor smlouvy mezi fakultou a fakultní školou (základní školy)
Vzor smlouvy mezi fakultou a fakultní školou (střední školy)