Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP (dále také AS PřF UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS PřF UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Členové Akademického senátu PřF UJEP:

Akademická komora
Vázané mandáty
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. (informatický volební okrsek, KI)
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. (předseda senátu, chemický volební okrsek, KCH)
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (geografický volební okrsek, KGEO)
RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (fyzikální volební okrsek, KFY)
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. (matematický volební okrsek, KMA)
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. (biologický volební okrsek, KBI)

Volné mandáty
Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. (KBI)
Mgr. Květuše Sýkorová (KI)
Ing. Magda Škvorová, Ph.D. (KCH)

Studentská komora
Vázané mandáty
Bc. Eliška Láchová (geografický volební okrsek, obor Učitelství biologie a geografie pro SŠ)
Mgr. Kateřina Hamalová (matematicko˗fyzikální volební okrsek, obor Aplikované nanotechnologie)
Mark Vajšbejn (informatický volební okrsek, obor Aplikovaná informatika)
Bc. Daniela Zbořilová (biologicko-chemický volební okrsek, obor Experimentální a buněčná biologie)

Volné mandáty
Bc. Jan Kuřil (obor Učitelství geografie a historie pro SŠ)
Valerie Vítů (místopředsedkyně senátu, obor Informatika/Matematika)

Tajemník senátu – Bc. Anna Paříková

Ekonomická komise AS PřF UJEP pracuje ve složení: Mgr. Markéta Gloneková, Ph.D., Mgr. Kateřina Hamalová, PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. (předseda), Ing. Magda Škvorová, Ph.D. a Mark Vajšbejn

Funkční období současného Akademického senátu PřF UJEP je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Kontakt na akademický senát PřF: senat.prf@ujep.cz

Volební řad a Jednací řád Akademického senátu PřF UJEP
Harmonogram AS PřF UJEP a zápisy ze zasedání AS PřF UJEP

Akademický senát UJEP (zastoupení Přírodovědecké fakulty)

Zaměstnanci
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.
Mgr. Jan Píša, Ph.D.
RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D.

Studenti
Bc. Jakub Hrbek
Mgr. David Poustka

Zápisy ze zasedání AS UJEP