Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP (dále také AS PřF UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS PřF UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Členové Akademického senátu PřF UJEP:

Akademická komora
Vázané mandáty
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. (informatický volební okrsek, KI)
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. (biologický volební okrsek, KBI)
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (fyzikální volební okrsek, KFY, předsedkyně)
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (geografický volební okrsek, KGEO)
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. (matematický volební okrsek, KMA)
Ing. Magda Škvorová, Ph.D. (chemický volební okrsek, KCH)

Volné mandáty
Mgr. Martin Dolejš (KGEO)
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. (KCH)
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. (KBI)

Studentská komora
Vázané mandáty
neobsazeno od 4. 9. 2019 (informatický volební okrsek)
Mgr. Zuzana Nejedlá (matematicko˗fyzikální volební okrsek, obor Aplikované nanotechnologie, tajemnice)
Bc. Ondřej Šmíd (geografický volební okrsek, obor Geografie)
Bc. Jan Štěpka (biologicko˗chemický volební okrsek, obor Biologie)

Volné mandáty
Bc. Martin Roub (obor Geografie, místopředseda)
Mgr. Martin Kozakovič (obor Počítačové metody ve vědě a technice)

Ekonomická komise AS PřF UJEP pracuje ve složení: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (předseda), Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., Bc. Martin Roub, Ing. Magda Škvorová, Ph.D. a Bc. Jan Štěpka

Funkční období současného Akademického senátu PřF UJEP je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Kontakt na akademický senát PřF: senat.prf@ujep.cz

Volební řad a Jednací řád Akademického senátu PřF UJEP
Zápisy ze zasedání AS PřF UJEP

Akademický senát UJEP (zastoupení Přírodovědecké fakulty)

Zaměstnanci
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Studenti
Bc. Martin Roub
Bc. Ondřej Šmíd

Zápisy ze zasedání AS UJEP