Grantová komise

Grantová komise Přírodovědecké fakulty UJEP je stálým poradním orgánem děkana pro posuzování kvality podávaných a běžících projektů v rámci interní grantové agentury UJEP a studentské grantové soutěže UJEP. Je jmenována z řad akademických zaměstnanců fakulty a jejím předsedou je proděkan, do jehož agendy spadá tvůrčí činnost.

Předseda komise:
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. (proděkan pro vědu PřF UJEP; KFY)

Členové grantové komise:
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (CENAB)
RNDr. Jan Ipser, CSc. (KBI)
RNDr. Martin Kuřil, Ph.D. (KMA)
prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (KCH)
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. (KI)
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D. (KGEO)

Funkční období současné grantové komise je od 31. 1. 2019 do doby jmenování nové komise.

Interní grantová agentura UJEP
Studentská grantová soutěž UJEP