Ediční komise

Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP usměrňuje fakultní ediční komise. Jmenuje ji děkan ze zástupců jednotlivých součástí fakulty a jejím předsedou je proděkan, do jehož agendy spadá ediční činnost.

Členové ediční komise:
Mgr. Karina Vašinová, Ph.D. (KBI)
RNDr. Jiří Králík, Ph.D. (KFY)
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. (KGEO)
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (KGEO)
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D. (KCH)
Ing. Pavel Kuba, Ph.D. (KI)
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. (KMA)
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (CENAB)

Ing. Michaela Bobková (tajemnice komise)

Funkční období současné ediční komise je od 3. 6. 2019 do doby jmenování nové komise.

Kontakt na ediční komisi: edice.prf@ujep.cz

Ediční činnost fakulty se řídí vnitřními dokumenty UJEP a Směrnicí děkana č. 2/2019 – Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP