IT podpora fakulty

Přírodovědecká fakulta zajišťuje pro své studenty a zaměstnance základní IT podporu, která jde nad rámec podpory garantované Centrem informatiky UJEP (CI UJEP). Tato podpora je organizačně zajištěna Centrem infrastrukturních technologií a radou pro high-performance computing.

Centrum infrastrukturních technologií (CIT)

Jakožto oddělení katedry informatiky PřF UJEP spravuje informační technologie v budově CPTO, tedy technologie, jako jsou serverová místnost, počítačové učebny, počítačová zařízení zaměstnanců a audiovizuální systémy pro PřF a FŽP UJEP, dále zajišťuje ve spolupráci s CI UJEP správu ostatních technologií.
> zadávání požadavků na CIT: cit@rt.ujep.cz
> bližší informace o činnosti CIT, personální zabezpečení a kontakty

Rada pro high-performance computing (RHPC)

RHPC je poradní skupina děkana Přírodovědecké fakulty UJEP, jejíž hlavní pracovní náplní je zajišťování chodu a rozvoje fakultní počítačové infrastruktury pro úlohy vyžadující vysoký výpočení výkon (HPC – high-performance computing), a to v souladu s jejím využitím v rámci výzkumných, vzdělávacích a rozvojových strategií fakulty.
> bližší informace o činnosti rady s kontakty na členy