Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Je zaměřeno na samostatnou vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolvent po úspěšném ukončení studia získává titul doktor (Ph.D.).

Žádáme uchazeče o doktorské studium, aby před podáním přihlášky kontaktovali příslušné pracoviště (nejlépe vedoucího katedry fyziky nebo matematiky) a konzultovali s nimi téma disertační práce a výběr školitele.

Obory a informace

Aplikované iontové technologie

Aplikované nanotechnologie

Autoreferát _Mgr. Viktorie Neubertová

Geografie transformací / Geographies of Transformations

Počítačové modelování ve vědě a technice / Computer Modelling in Science and Technology

 

Informace pro studenty doktorského studia

Výuka anglického jazyka a zkouška
Vzorový autoreferát
Studentská grantová soutěž

Další informace poskytuje Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech PřF UJEP