SP Počítačové modelování ve vědě a technice (Ph.D.)

Prezenční studium

Cíle studia
Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice. Absolventi budou vybaveni kromě širokých znalostí matematiky, fyziky a počítačových metod, jež získali v předcházejícím navazujícím magisterském studiu, i hlubokými znalostmi v konkrétní zvolené užší vědní oblasti. Tuto užší vědní oblast si studenti volí se souhlasem svého školitele při vytváření svého individuálního studijního plánu v souladu s tématem své disertační práce. Studium dále zahrnuje několikatýdenní stáž na vybrané zahraniční univerzitě, nebo výzkumné instituci. Absolventi si během studia osvojí schopnost samostatně vytvářet komplexní modely popisující zkoumané jevy, hledat a vyvíjet vhodné metody jejich řešení, vést vlastní tvůrčí činnost a prezentovat i publikovat své vědecké výsledky na mezinárodně uznávané úrovni.

Uplatnění absolventa
Absolventi se uplatní zejména v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, a to obvykle na pozicích postdoktorských vědeckých pracovníků zahraničních univerzit, akademických pracovníků tuzemských univerzit a pracovníků Akademie věd ČR. Uplatnění však absolventi mohou nalézt i v průmyslu, ve specializovaných laboratořích a společnostech zabývajících se výpočetně náročnými úlohami.

Složení oborové rady

VIDEO