SP Počítačové modelování ve vědě a technice (Ph.D.)

Prezenční / Kombinované studium

Tento studijní program je uskutečňován ve spolupráci se čtyřmi ústavy Akademie věd ČR, Ústavem chemických procesů, Ústavem termomechaniky, Astronomickým ústavem a Ústavem jaderné fyziky, které se podílejí na výuce a vedení dizertačních prací.
Studium si klade za cíl prohlubovat schopnost doktoranda pochopit, přesně formulovat a řešit náročné fyzikální, chemické a chemicko-inženýrské problémy a problémy molekulární biologie pomocí moderních počítačových metod. Zkušenosti bude získávat především na matematicko-fyzikálních a chemických modelech, je ovšem možné i uplatnění těchto metod v dalších příbuzných přírodovědných a technických oborech a také ve společenských oborech (např. v ekonomii a sociologii). Absolventi se uplatní především jako vědečtí a výzkumní pracovníci nebo vysokoškolští učitelé v oborech využívajících při svém popisu a studiu počítačové modely. Vzhledem k získanému vzdělání a dovednostem se ovšem uplatní i v jiných oblastech samostatné tvůrčí činnosti.

Složení oborové rady