O nás

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Dalším posláním fakulty je výrazně posílit vědecko‐výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, dosáhnout jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru a do sítí mezinárodní spolupráce a zajišťovat vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ) v přírodovědných předmětech. Cílem je připravit absolventy tak, aby se mohli dobře uplatnit na trhu práce nebo aby se mohli věnovat vědecké práci nebo vědecké přípravě v rámci doktorských studijních programů.

Hlavním sídlem PřF je budova Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO). Jeho stavba byla zahájena v červnu 2018 na místě pavilonu A ústecké nemocnice, jejíž bývalý areál v současné době plně slouží kampusu UJEP. Dokončena a zkolaudována byla v červnu 2020. Dalšími objekty a areály PřF jsou objekty Klíšská 28 a 30, areál Za Válcovnou s Centrem biologických a environmentálních oborů (CBEO).

Přestože je naše fakulta relativně mladá, může se již pochlubit celou řadou velkých úspěchů. Postupně jsme se přiblížili k profilu standardní přírodovědecké fakulty. Kromě bakalářských a magisterských studií můžeme nabídnout doktorská studia v několika oborech a také jsme získali právo habilitací a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná fyzika. Roste projektová a publikační aktivita akademických pracovníků a spolupráce se zahraničím. Jelikož prosazujeme interdisciplinaritu ve výuce a vědě, můžeme studentům nabízet některé originální, jinde nedostupné studijní programy jako např. aplikované nanotechnologie, toxikologie a analýza škodlivin, nebo aplikované počítačové modelování. Snažíme se zapojit do výuky odborníky z praxe, umožnit co nejvíce studentům praxi ve firmách a nejrůznějších institucích, naučit studenty týmové práci a dnes tolik žádanému multidisciplinárnímu přístupu k řešení problémů. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou pak i nadále nabízíme studijní programy pro přípravu učitelů ve formě dvouoborových studií jak pro základní, tak i pro střední školy.

Pokud se chcete dozvědět něco o historii fakulty, přečtete si něco o klíčových okamžicích