Děkanát

Děkanát Přírodovědecké fakulty tvoří dle Organizačního řádu fakulty (dále jen OŘ) následující oddělení, jejichž činnost vedou děkan, tajemník, resp. proděkani:

Sekretariát děkanátu

Zabezpečuje administrativní agendu související s činností děkana, proděkanů, tajemníka a jejich poradních orgánů a další činnosti dle čl. 6, odst. 1 OŘ.

Jitka Vlková

asistentka děkana

Místnost: CPTO 8.04, Telefon: +420 475 28 6655, E-mail: jitka.vlkova@ujep.cz

Vendula Železná

podatelna

Místnost: CPTO – recepce, Telefon: +420 475 28 6616


Ekonomické oddělení

Zpracovává podklady pro rozpočet fakulty, rozpracovává rozpočet podle pokynů tajemníka, zpracovává návrhy rozpočtových změn v rámci fakulty, průběžně vyhodnocuje čerpání rozpočtu (včetně rozpočtů jednotlivých dílčích rozpočtových akcí), sleduje dodržování rozpočtové kázně, kontroluje účetní sestavy, vede pokladní knihu a finanční hotovost.

Romana Stehlíková

ekonomka

Místnost: CPTO 8.07, Telefon: +420 475 28 6657, E-mail: romana.stehlikova@ujep.cz


Oddělení služeb

Zajišťuje správu a údržbu budov a areálů fakulty a zajišťuje provoz a servis vozového parku fakulty.

Petr Dvořák

správa budov

Místnost: CPTO -1.14, Telefon: +420 777 085 158, E-mail: petr.dvorak@ujep.cz

Martin Nechvíle

provozní elektrikář

Místnost: CPTO -1.22, Telefon: +420 607 066 267, E-mail: martin.nechvile@ujep.cz

Filip Kunert

Místnost: areál Za Válcovnou, Telefon: +420 602 314 271, E-mail: filip.kunert@ujep.cz

Sekretariát děkanátu, Ekonomické oddělení a Oddělení služeb má ve své gesci tajemník fakulty.


Studijní oddělení

Zpracovává dokumentaci a podklady pro řídící, koordinační a kontrolní činnost děkana a proděkanů v oblasti studia a vykonává další činnosti dle čl. 6, odst. 4 OŘ.

Studijní oddělení má ve své gesci proděkan pro studium.


Oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti

Podílí se na organizování tvůrčí činnosti na fakultě, zajišťuje evidenci tvůrčí činnosti na fakultě a zajišťuje pro pracovníky podmínky pro přípravu a řešení projektů, spolupracuje se studijním oddělením na organizaci zahraničních výměnných pobytů, vede agendu ediční činnosti, zpracovává agendu zahraničních styků a vykonává další činnosti dle čl. 6, odst. 5 OŘ.

Oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti má v rámci tvůrčí činnosti ve své gesci proděkan pro vědu a výzkum, v zahraničních záležitostech pak proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy.


Oddělení pro vnější vztahy (PR)

Vede agendu vztahů fakulty s veřejností, médii, soukromými i státními institucemi a školami, zajišťuje a koordinuje styk s veřejností a médii, organizuje, koordinuje a eviduje propagační či prezentační akce fakulty a vykonává další činnosti dle čl. 6, odst. 6 OŘ.

Oddělení pro vnější vztahy má ve své gesci proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy.


Oddělení pro rozvoj

Zpracovává agendu všech podaných a aktuálně realizovaných rozvojových projektů a projektů, které jsou financovány z evropských výzev a vykonává další činnosti dle čl. 6., odst. 7 OŘ.

Daniel Rydval MSc, MA 

referent pro rozvoj a internacionalizaci

Místnost: CPTO 8.13, Telefon: +420 475 28 6659, E-mail: daniel.rydval@ujep.cz

Oddělení pro rozvoj má ve své gesci proděkanka pro rozvoj a kvalitu.


Projektové oddělení

Zpracovává agendu všech podaných a aktuálně realizovaných rozvojových projektů.

Ing. Alena Stibalová

projektová manažerka

Místnost: CPTO 8.08, Telefon: +420 475 28 6669, E-mail: alena.stibalova@ujep.cz