Katedra chemie

Další informace o katedře: http://chemistry.ujep.cz/

Kontakt

doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
vedoucí katedry chemie (KCH)
Místnost: CPTO 3.01
Telefon:
+420 475 28 6811

Ing. Ivana Kadlečková
tajemnice katedry chemie (KCH)
Místnost: CPTO 3.16
Telefon: +420 475 28 6826, +420 731 452 008

Michaela Svobodová
sekretariát katedry chemie (KCH)
Místnost: CPTO 3.02
Telefon:
+420 475 28 6812

Posláním katedry chemie je výuka všech základních chemických disciplín tak, aby absolventi získali pevný základ znalostí umožňující jejich další specializaci v mezioborových oblastech vzdělávání.

Výuková činnost katedry směřuje k výchově toxikologicky zaměřených analytických chemiků a v dvouoborovém studiu k výchově absolventů schopných dalšího odborného chemického vzdělávání nebo přechodu na pedagogické obory. Absolventi obou bakalářských programů mají důkladnou nejen teoretickou ale i praktickou znalost základních chemických disciplín. V magisterském studiu aplikované chemie je kladen důraz na osvojení moderních vědeckých metod a rozvoj kritického myšlení při zpracování dat a informací. Program je navržen tak, aby studenty postupně připravil na profesionální řešení problémů, ať už ve firmách, institucích či výzkumných laboratořích. Dalším magisterským programem je Učitelství chemie pro střední školy, které vychovává učitele odborně zdatné v chemických disciplínách.

Tvůrčí vědecká činnost pracovníků katedry směřuje do více oblastí. Tradiční téma z fyzikální chemie – modelování systémů na molekulární úrovni – je doplňováno experimentálním studiem membránových separací a studiem fázových rovnováh. V oblasti anorganické a organické chemie s přesahem do analytické chemie a biologie jsou studovány karbosilanové dendrimery a heteroborany. Témata z analytické chemie a toxikologie se soustředí na problematiku analýzy cizorodých látek v životním prostředí. Do oblasti chemického inženýrství zasahuje studium matematického modelování proudění.