Katedra chemie

Další informace o katedře: http://chemistry.ujep.cz/

Kontakt

doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
vedoucí katedry chemie (KCH)
Místnost: CPTO 3.01
Telefon:
+420 475 28 6811

Ing. Ivana Kadlečková
tajemnice katedry chemie (KCH)
Místnost: CPTO 3.16
Telefon: +420 475 28 6826, +420 731 452 008

Michaela Svobodová
sekretariát katedry chemie (KCH)
Místnost: CPTO 3.02
Telefon:
+420 475 28 6812

Posláním katedry chemie je výuka všech základních chemických disciplín tak, aby absolventi získali pevný základ znalostí umožňující jejich další specializaci v mezioborových oblastech vzdělávání.

Výuková činnost katedry směřuje k výchově toxikologicky zaměřených analytických chemiků a v dvouoborovém studiu k výchově absolventů schopných dalšího odborného chemického vzdělávání nebo přechodu na pedagogické obory. Absolventi obou bakalářských programů mají důkladnou nejen teoretickou ale i praktickou znalost základních chemických disciplín. V magisterském studiu se ve spolupráci s Fakultou životního prostředí prohlubuje specializace absolventů na analytickou chemii a toxikologii životního prostředí. Dalším magisterským programem je Učitelství chemie pro střední školy, které vychovává učitele odborně zdatné v chemických disciplínách.

Tvůrčí vědecká činnost pracovníků katedry směřuje do více oblastí. Tradiční téma z fyzikální chemie – modelování systémů na molekulární úrovni – je doplňováno experimentálním studiem membránových separací a studiem fázových rovnováh. V oblasti anorganické a organické chemie s přesahem do analytické chemie a biologie jsou studovány karbosilanové dendrimery a heteroborany. Témata z analytické chemie a toxikologie se soustředí na problematiku analýzy cizorodých látek v životním prostředí. Do oblasti chemického inženýrství zasahuje studium matematického modelování proudění.