Internacionalizace (nejen) na PřF

V posledním dvojčísle univerzitního časopisu Silverius ve svém úvodníku rektor UJEP doc. Martin Balej hodnotí jeden z indikátorů kvality vysokých škol. Tímto indikátorem je míra internacionalizace UJEP, resp. jejích součástí.

Mezinárodní rozměr aktivit naší fakulty patří k jednomu z klíčových cílů jejího současného vedení. Při jejich naplňování vycházíme jednak ze strategických opatření pro posílení internacionalizace na UJEP, jednak z vlastních specifik PřF a zkušeností.

Snažíme se motivovat naše studenty a zaměstnance k zahraničním mobilitám (studijní, pracovní a praktické stáže) formou mimořádných stipendií, zapojením do jejich propagace a speciálních programů v rámci běžného studia, u zaměstnanců zařazením do plánu personálního rozvoje zaměstnanců. Dále jsou v rámci stimulační směrnice pro výzkumnou a publikační činnost více podporovány aktivity na mezinárodním poli, a to cizojazyčné publikace v mezinárodních časopisech a na mezinárodních konferencích. Za důležité považujeme i aktivní zapojení akademických zaměstnanců či studentů v mezinárodních odborných společnostech a projektových týmech – viz projekty a výzkum (např. FloraLith, IKON, Cancer nanomedicine, Acore, aktivity na Nové Guineji), nebo příprava mezinárodních konferencí a škol (1), (2), (3).

Uvědomujeme si, že podpora nesmí končit pouze u krátkodobých činností, proto je naší snahou zaměřit pozornost i na studijní programy (Bc., Mgr., Ph.D.) realizované v anglickém jazyce. Zejména u doktorských studijních programů považujeme za nutnost, aby byla u nově připravovaných žádostí o akreditace nabízena minimálně varianta, nebo výhradně možnost studovat v anglickém jazyce. Naše cizojazyčné doktorské studijní programy se od roku 2019 snažíme propagovat mj. v rámci platformy Czech Universities.

Jsme přesvědčeni o tom, že kromě materiální infrastruktury našich pracovišť musí být podporovány bilingvní informační systémy, proto je nová budova fakulty, Centrum přírodovědných a technických oborů, opatřena orientačním a informačním systémem jak v českém, tak v anglickém jazyce a došlo k přeložení klíčových dokumentů fakulty do anglického jazyka, stejně jako celých webových stránek. V plánu je informační servis z dění na fakultě také v anglickém jazyce, což je na řadě tuzemských univerzit běžnou praxí. Uvědomujeme si totiž, že takovou informovaností se zvyšuje i potenciál oslovení zahraničních partnerů a uchazečů o studium či stáž.

Za překážku v rámci procesu internacionalizace aktivit považujeme stále poměrně nízkou motivovanost našich zaměstnanců a studentů vyjíždět do zahraničí a aktivně zvát/přijímat studenty a zaměstnance ze zahraničních partnerských institucí. Máme proto v úmyslu hledat další cesty k podpoře jejich mezinárodních aktivit. Od nově připravované strategie mezinárodní spolupráce UJEP v rámci projektu U21 očekáváme větší míru administrativní podpory, díky níž snad bude možné soustředit se především na obsah a ne na formální náležitosti mezinárodní spolupráce. I to by mohlo vést k vyšší motivaci k její realizaci.

za vedení PřF Jan D. Bláha, proděkan pro vnější a zahraniční vztahy