Co (ne)budeme jíst? Pandemie a její dopady na stravování v Evropě

Pandemie koronaviru postavila mnoho vědců před nové výzvy a příležitosti v jejich bádání. Skotský James Hutton Institute tak vyzval několik desítek univerzit, výzkumných pracovišť i nevládních organizací ke spolupráci na mezinárodním projektu Food and Covid 19, zabývající se změnou chování a postojů lidí k jídlu. Katedra geografie se zapojila do tohoto mezinárodního výzkumu zaměřeného na vliv pandemie COVID-19 na postoje vůči stravování a získávání potravin.

Výzkum probíhá formou dotazníkového šetření v domácnostech napříč evropskými zeměmi, a to do půlky července. Zapojeny jsou desítky univerzit, výzkumných institucí i nevládních organizací. V Česku výzkum zaštiťuje program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 Akademie věd ČR a o realizaci se starají Jan Vávra z katedry regionálního managementu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Barbora Duží z Ústavu geoniky AV ČR a Zdeňka Smutná z katedry geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zmíněná pracoviště se zabývají již několik let otázkou udržitelné produkce a spotřeby potravin. Do dotazníkového šetření se můžete zapojit i vy, a to vyplněních výše zmíněného dotazníku.