Statistická fyzika

Varady, Michal
Statistická fyzika

2007, 160 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–945-5

Text se zabývá výkladem statistické fyziky neinteragujících systémů v termodynamické rovnováze a je určen pro magisterské studenty fyziky. Text zahrnuje výklad způsobu popisu klasických a kvantových systémů, odvození základních vztahů statistické fyziky a rozdělovacích funkcí v mikrokanonickém, kanonickém a grandkanonickém statistickém souboru. Dále jsou odvozeny kvantové statistiky. Použití prezentovaných  metod a statistických rozdělení je ilustrováno na řešení řady reálných fyzikálních problémů.