Vícevrstvé dopředné neuronové sítě. Úvod do teorie a aplikací

Malý, Marek
Vícevrstvé dopředné neuronové sítě. Úvod do teorie a aplikací

2007, 70 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–915-8

Text je věnován seznámení se základními pojmy z teorie neuronových sítí, vybranými typy neuronových sítí a adaptačními algoritmy, přičemž nejvíce pozornosti bude věnováno dopředné vícevrstvé neuronové síti, která je též v praxi nejvíce používána. Nedílnou součástí této části výuky bude opět i samostatná práce studentů.