Venkov 3.0

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech

Druh projektu/dotační titul: Technologická agentura České republiky, Program Éta
Číslo projektu: TL02000501
Řešitelé: Česká zemědělská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Přírodovědecká fakulta, katedra geografie – Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., RNDr. Mgr. Gustav Novotný, Ph.D., Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Smutná), Technologické centrum Akademie věd ČR
Roky řešení: 2019 – 2020
Popis: Účastníci 11. konference OECD o venkovském rozvoji v roce 2018 v Edinburghu identifikovali 10 hnacích sil, které potenciálně mohou způsobit významné změny ve venkovském prostoru. Devět těchto hnacích sil je silně technologicky založených (aditivní a distributivní zpracovatelský průmysl, digitální propojenost, informační technologie využívající cloudové prostředí a internet věcí, drony, autonomní automobily, vzdělávací systémy budoucnosti, virtuální lékařské služby, nové technologie výroby potravin, decentralizované energetické systémy) a jedna je naopak významně sociologická a týká se posunu individuálních i kolektivních hodnot. OECD shrnuje využití těchto hnacích sil pod hlavičku Venkov 3. Ačkoliv jsou zmíněné hnací síly obecné, venkovské oblasti jsou rozličné s mnoha jedinečnými specifiky a tak i projev těchto hnacích sil bude značně diferencovaný. Jejich využití pro zlepšení kvality života na venkově a pro formulování adekvátní odezvy na hlavní výzvy rozvoje společnosti jako jsou zmírňování klimatické změny, zavedení oběhové ekonomiky, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, rozvoj bioekonomiky atd. se tudíž musí projevit diferencovaně i v konceptu Venkov 3.0 a ve strategiích venkovského rozvoje.  Cílem projektu je prozkoumat možnosti a bariéry adopce konceptu Venkov 3.0 (vyvinutém částečně v rámci) v praxi místních akčních skupin a vytvořit metodická vodítka jak tento koncept promítnout do jejich rozvojových strategií v období po roce 2020.