Aktualizace opatření týkající se zahraničních cest

Děkan přírodovědecké fakulty aktualizoval v návaznosti na rozvolňování opatření na státních hranicích Příkaz děkana č. 6/2020, který se týká podmínek na PřF v souvislosti s uvolněním části opatření ve výuce a dalších aktivitách studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia, přijímacích a státních závěrečných zkoušek a nově výjezdů studentů a zaměstnanců do zahraničí, resp. přijímání zahraničních stážistů.

Aktualizace příkazu (v textu nový text označen červeně) nabývá účinnosti v pondělí 15. 6.

Věnujte mu prosím pozornost.