Ohlédnutí za přednáškou doc. Olivy

Přírodovědecká fakulta UJEP dne 30. listopadu 2023 hostila přednášku českého jazykovědce doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., na téma “Jak se dělá český gramatický korektor”.

Docent Karel Oliva (1958) je český jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Odborně se zabývá matematickou lingvistikou a formální syntaxí. Od června 2003 do září 2016 působil ve funkci ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Ústav se za jeho vedení často zviditelňoval, například Internetovou jazykovou příručkou, jazykovou poradnou nebo rozhovory vědců v médiích o pravopise a českém jazyce. Dříve docent Oliva pracoval i jako vědecký pracovník na Bulharské akademii věd, na Sárské univerzitě v Saarbrücken nebo v Rakouském ústavu pro výzkum umělé inteligence ve Vídni. Hovoří anglicky, bulharsky, italsky, německy a rusky, částečně ovládá i řadu dalších jazyků. Na Přírodovědecké fakultě UJEP je na Katedře informatiky předsedou komise pro Státní Závěrečnou Zkoušku (SZZ).

Děkujeme panu docentovi za velmi obohacující přednášku a těšíme se na příště!

#scienceUJEP