Nový studijní program je unikátní spoluprací s AV ČR a Centrem výzkumu Řež

Aplikované iontové technologie, to je nově akreditovaný doktorský studijní program, do kterého se již nyní mohou hlásit uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě UJEP pro nadcházející akademický rok. Unikátní je nejen svým zaměřením, ale především spoluprací s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR, v. v. i., a Centrem výzkumu Řež, s. r. o.

 „Je to vůbec poprvé, kdy byla vysoké škole udělena akreditace doktorského studijního programu ve spolupráci i s výzkumným ústavem, který není součástí AV ČR, v. v. i. Udělení akreditace na pět let umožňuje ověřit, zda je naše fakulta plně schopna ve spolupráci s oběma ústavy tento doktorský studijní program řádně uskutečňovat. Naším cílem je poskytovat studentům co nejkomplexnější studijní prostředí a laboratorní infrastrukturu nejen v rámci fakulty, ale i na specializovaných pracovištích obou ústavů,“ informuje doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., proděkan fakulty.

Studium Aplikované iontové technologie

Doktorský studijní program zaměřený na aplikované iontové technologie navazuje na magisterský studijní program Aplikované plazmové technologie.

Cílem studijního programu je vychovat odborníky v oblasti aplikovaných iontových technologií zaměřené na použití energetických nabitých částic při přípravě, modifikacích a analýze materiálů, s interdisciplinárním přesahem aplikací i do dalších oborů, jako jsou např. nanotechnologie, biologie apod.,“ upozorňuje vedoucí katedry fyziky RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Student si během studia osvojí teoretické poznatky o metodách a postupech využívajících nabité částice v intervalu energií od jednotek eV do MeV a získá unikátní praktické dovednosti na experimentálním vybavení všech spolupracujících pracovišť. Absolventi tak budou vybaveni nejen teoretickým přehledem, ale také praktickými zkušenostmi v oblastech technologií využívajících nabité částice v materiálovém výzkumu a v analytických metodách. Výrazným rysem studia je také možnost spolupráce se zahraničními partnery.

Kvalitní uplatnění

 Absolventi se dobře uplatní v průmyslových a technologických firmách v oblastech, jako jsou například vývoj a aplikace plazmových procesů a iontových svazků při modifikacích materiálů (procesy depozice, ablace, implantace atp.), při syntéze a cíleném vytváření mikro a nanostruktur (např. iontová a elektronová litografie), v zobrazovacích metodách (např. elektronová mikroskopie), v elektronové a iontové spektroskopii, v aplikacích využívající toku ionizovaných molekul v elektromagnetickém poli (např. elektrostatické zvlákňování) apod.

Kromě uplatnění ve výše uvedených vysoce kvalifikovaných pozicích ve firmách lze předpokládat i vysoký benefit studia ve výzkumných kariérách v Česku i zahraničí.

Vznik DSP byl podpořen projektem Stuvin: Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L., reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735