Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace

Druh projektu/dotační titul: GAČR
Číslo projektu: 20-06264S
Řešitelé: hlavní řešitel: Ing. Pavel Izák, Ph.D. (Ústav chemických proceců AV ČR); spoluřešitelé: Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (PřF UJEP), Ing. Libuše Brožová, CSc. (ÚMCh AV ČR), Prof. Ing. Petr Sysel, CSc. (VŠCHT)
Roky řešení: 2020-2022
Popis: Příprava enantiomerně čistých sloučenin zůstává náročným úkolem navzdory velkému pokroku v asymetrických syntézách a separačních technikách. Návrh projektu je zaměřen na enantioseparaci racemických sloučenin s (potenciálním) lékařským pomocí membránových separačních metod a s využitím zcela nových přístupů a materiálů: heliceny diaminů, polyimidů nesoucích enantiomery 2,2´-diamino-1,1´-binaftalenu a modifikovaných polymerů, např. polysulfon, poly (pfenylenoxid).
Rozsáhlé úsilí bude věnováno získání kompletních datových souborů membránového transportu jednotlivých enantiomerů a separací enantiomerů. Pro významné snížení množství experimentální práce budou použity molekulární a mesoscale simulace. Zobecnění a popis fyzikálně-chemického chování jednotlivých enantiomerů v membránách tak poskytne zpětnou vazbu k dalšímu zlepšení kvality predikcí a pochopení dosažených výsledků separačních procesů. Plánuje se také úplná charakterizace chemické struktury a fyzikálních vlastností nově připravených membrán.

Cíle projektu

  • Vývoj a příprava nových chirálních membrán pro separaci enantiomerů s potenciálním využitím ve farmakologii.
  • Separace enantiomerů preferenční sorpcí a pertrakcí.
  • Modelování vybraných systémů a predikce separačního procesu pomocí molekulárních simulací.