Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv

Druh projektu/dotační titul: GAČR
Číslo projektu: GA20-21421S
Řešitelé: hlavní řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. (PřF UJEP); spoluřešitel: doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (UCHP AVČR)
Roky řešení: 2020
Popis: Cílem projektu je syntéza, charakterizace a studium interakce nových typů karbosilanových dendrimerů s exosomy pomocí široké škály biofyzikálních a mikroskopických technik. Toxicita těchto částic a interakce s buňkami a tkáněmi budou studovány in vitro na 2D buněčných kulturách, 3D rakovinných sféroidech a in vivo na rybích embryích modelového organismu Danio rerio. Nejslibnější syntetizované hybridní nanočástice nesoucí proapoptickou siRNA, protirakovinné léčivo (nebo obojí) budou modifikovány proteinovými/peptidovými ligandy (specifické cílení na rakovinné buňky) a/nebo fluorofory (vizualizace nádorových buněk). Pro svůj potenciál v genové terapii a doručování léčiv obecně, budou jejich toxické účinky na rakovinné buňky následně studovány in vitro na 2D/3D rakovinných buněčných kulturách a in vivo v xenograftech rybích embryí.