Ediční činnost fakulty

Ediční činnost fakulty je zabezpečována referátem pro ediční činnost Oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti a zahrnuje mj. skripta, učební opory, sborníky z konferencí, monografie a další texty související s vědeckou činností součástí fakulty, významná odborná periodika vydávaná fakultou, resp. jejími součástmi, jubilejní či reprezentativní publikace fakulty a další publikace hodné zřetele v odborném zaměření oborů pěstovaných na fakultě.

Dokumenty, jimiž se řídí ediční činnost fakulty

Ediční činnost na UJEP
Směrnice děkana č. 2/2019 – Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP

Ediční činnost fakulty usměrňuje ediční komise fakulty.

Formuláře (přílohy směrnice děkana):Příl. 1: Ohlášení vydání publikace v jiném nakladatelství než nakladatelství UJEP
Příl. 2: Návrh na vydání publikace v rámci edice Přírodovědecké fakulty UJEP
Příl. 3: Seznam osob podílejících se na vzniku publikace
Příl. 4: Návrh na vydání periodika v rámci edice Přírodovědecké fakulty UJEP
Příl. 5: Žádost o přidělení ISBN

Přehled dosud vydaných publikací fakulty

Časopisy vydávané fakultou, resp. jejími součástmi

GeoScape  (webová stránka časopisu)