Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu ŽP (NanoEnviCz)

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz)

Druh projektu/dotační titul: MŠMT
Číslo projektu: LM2015073
Řešitelé: PřF a FŽP UJEP (UJEP – člen konsorcia; koordinátor – Ústav Fyzikální Chemie J. Heyrovského AVČR)
Roky řešení: 2016-2022
Popis: NanoEnviCz integruje infrastrukturní kapacity několika výzkumných organizací ČR v oblasti komplexního interdisciplinárního výzkumu širokého spektra nanomateriálů a nanotechnologií. Portfolio provozovaných zařízení a expertíz poskytované NanoEnviCz pokrývá různé oblasti výzkumu nanomateriálů, povrchů a nanokompozitů, jakožto materiálů pro ochranu životního prostředí a další související aplikace. Služby výzkumné infrastruktury NanoEnviCz zahrnují řízené syntézy nanostrukturních materiálů, jejich komplexní chemické, strukturální, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizaci jejich funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní prostředí a rozvoj jejich aplikací pro pokročilé technologie. Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz vytváří efektivní víceúčelovou platformu jak pro partnerské výzkumné organizace podílející se na jejím provozu a činnostech, tak pro uživatele z akademické obce, průmyslové sféry a vládních organizací. NanoEnviCz poskytuje otevřený centralizovaný přístup ke všem kapacitám této „distribuované“ výzkumné infrastruktury pro tuzemské i zahraniční uživatele.

Výzkumné kapacity nabízené v rámci NanoEnvi na PřF UJEP.

  • Vývoj a charakterizace nanovlákenných materiálů a nanokompozitů s polymerními nanovlákny a nanočásticemi kovů a jejich oxidů, využitelné v biomedicínských aplikacích (krytí ran, tkáňové inženýrství), dále jako filtrační media a separační membrány.
  • Polymerní funkční nanopovrchy chemicky modifikované pro specifické funkce.
  • Nanostruktury na bázi dendrimerů jako nosiče léčiv pro selektívní transport.
  • Nanostruktury jako biorekogniční media v biosenzorech pro detekci nádorových buněk a specifických proteinů v tělových tekultinách.
  • Plazmové technologie pro vytváření funkčních nanovrstev a nanopovrchů.
  • Charakterizace povrchové chemie nanovrstev a nanopovrchů.

Nabídka výzkumného servisu na:  www.nanoenvicz.cz

Video
Excelentní výsledky UJEP v rámci projektu NanoEnviCZ