U21 – Kvalitní infrastruktura

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: U21 – Kvalitní infrastruktura

Druh projektu/dotační titul: MŠMT
Číslo projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821
Řešitel/é:
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (řešitel za PřF), Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Roky řešení: 2017-2022
Popis: Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňující potřeby trhu práce a zaměřených na praxi několika fakult UJEP. Cílem je modernizovat výukové prostory a přístrojové vybavení laboratoří pro praktickou výuku tak, aby byly zajištěny nezbytné podmínky pro akreditace nových a reakreditace inovovaných studijních programů specifikovaných v projektu “Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce” (U21).