Pro diplom si přijde přes 1 000 absolventů UJEP. PřF jich má 78

Přelom června a července je na všech univerzitách ve znamení oslavy ukončení studia promočními ceremoniály. Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem letos vysokoškolský diplom převezme přes 1 000 absolventů. Slavnostní okamžik oficiálního udělení vysokoškolského titulu si spolu s promovanými vychutná celá rodina. 

Celkem 1 024 mladých lidí má před sebou svůj promoční den na ústecké univerzitě. V průběhu 10 dnů se uskuteční 19 slavnostních promocí absolventů osmi fakult UJEP. Promoční maraton zahájila Fakulta životního prostředí, 31 jejích absolventů převzalo svoje diplomy v samotném univerzitním městečku. Dne 27. 6. 2023 v prostorách ústeckého Severočeského divadla obdrží absolventské diplomy studenti Fakulty sociálně ekonomické, a zároveň v Červené aule Kampusu UJEP absolventi Přírodovědecké fakulty. Ve středu 28. 6. se k nim připojí promovaní z fakulty filozofické a  29. 6. odpromují studenti fakult strojního inženýrství a umění a designu. Strojaři si svoje diplomy převezmou v největší aule kampusu, umělci v Kulturní domě Ústí nad Labem. Následující týden od 3. do 4. července bude promovat nejpočetnější skupina absolventů UJEP z Pedagogické fakulty. Absolventi Fakulty zdravotnických studií UJEP si na svůj diplom ještě počkají, jejich promoce jsou plánovány na 19. a 20. října 2023.

 

Za promoční „svatostánky“ si fakulty již tradičně vybírají osvědčené reprezentativní prostory na univerzitě i ve městě. Nejčastěji míří studenti pro absolventské diplomy na svoji alma mater, do Červené auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP, Pedagogická fakulta a Fakulta sociálně ekonomická využívají slavnostní prostory Severočeského divadla a Fakulta umění a designu letos propojuje svoje aktivity s ústeckým „kulturákem“, kde již od května do konce června vystavovala svoje Diplomky 23.

 

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou univerzitního akademického roku. K promočnímu slavnostnímu aktu se letos dostaví absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů:

 

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)                  208 promovaných

Fakulta strojního inženýrství (FSI)                     60 promovaných

Fakulta umění a designu (FUD)                         84 promovaných

Fakulta zdravotnických studií (FZS)                   200 promovaných

Fakulta životního prostředí (FŽP)                      31 promovaných

Filozofická fakulta (FF)                                      86 promovaných

Pedagogická fakulta (PF)                                 277 promovaných

Přírodovědecká fakulta (PřF)                            78 promovaných

 

V letošním roce již máme první absolventy v bakalářských studijních programech Zdravotnické záchranářství (13 absolventů) a Pediatrické ošetřovatelství (8 absolventů) na fakultě zdravotnických studií, a také v bakalářském studijním programu Aplikovaná geoinformatika (8 absolventů), který společně uskutečňují Fakulta životního prostředí a Přírodovědecká fakulta,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

 

Obecné informace o promocích, jejich významu a průběhu


Ceremoniál promoce je slavnostní předávání diplomu s udělováním akademických nebo vědeckých titulů, který bývá spojen s řádným ukončením vysokoškolského studia. Jedná se vždy o slavnostní společenskou událost veřejné povahy, které se zúčastní na jedné straně ti, kteří jsou promováni, dále akademičtí funkcionáři (rektor, děkan, prorektoři, promotor, pedel apod.) příslušné školy a v neposlední řadě pak veřejnost – příbuzní a známí promovaných osob.

Vzhledem ke slavnostní povaze události se promoce vždy provádí ve vhodných společenských prostorách. Pokud má příslušná vysoká škola prostory vlastní, nazývají se obvykle aulami. Pokud vysoká škola vlastní vhodné prostory pro konání promocí k dispozici nemá, užívá jiné veřejné společenské síně. Mimořádnosti slavnostní situace odpovídá i sváteční oblečení nejen promujících, ale i hostů.

Ceremoniál promocí je po celá dlouhá léta jen málo pozměňovaný, má určitá pravidla a zvyklosti:

Ceremoniál nezačne bez akademických funkcionářů: rektora, prorektorů, děkanů, profesorů a pedagogů, kteří jsou oblečeni v talárech – tj. ve slavnostním oblečení, které náleží zastávané funkci.

Jsou-li všichni na svých místech, jako první promluví děkan. Ve své řeči požádá rektora o svolení k promoci.

Rektor nebo děkan vysloví souhlas s udělením titulu absolventům.

Promotor čte slib, který pak absolventi stvrdí slovem „slibuji“ a přiložením dvou prstů na žezlo fakulty/univerzity v rukou pedela.

Poté promotor nebo děkan předávají diplomy absolventům.

Zástupce promovaných absolventů zpravidla ještě přednese děkovný projev.

Když je slavnostní akt u konce, akademičtí funkcionáři odchází v opačném pořadí, než přicházeli. První tedy odchází rektor, poslední absolventi.

#scienceUJEP