Biologie a geografie mají staronové vedoucí pracovišť

Na jaře proběhlo výběrové řízení na pozice vedoucích katedry biologie a katedry geografie. Na základě stanoviska komise se jimi od září 2019 stali stávající vedoucí pracovišť, Mgr. Jan Malý, Ph.D. a doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. Ačkoliv za sebou oba mají již minimálně jedno funkční období v této roli, a přispěli tím též k rozvoji obou uvedených kateder, jejich elánu a plánům do dalšího období tento fakt v žádném případě nic neubral.

A jaké vize staronoví vedoucí mají?

Jak uvádí Jan Malý, katedra biologie, stejně jako celá PřF, v současnosti prochází obdobím extenzivního rozvoje infrastruktury. Jedná se o zcela výjimečný, ale zároveň nezbytný krok s ohledem na současné materiální podmínky a plány budoucího rozvoje celé fakulty.  V areálu Za Válcovnou byla dokončena výstavba nové budovy CBEO, skleníku, fytotronu a dovybaveny stávající laboratoře. V následujícím období bude navíc nezbytné hledat finanční zdroje pro rekonstrukci opláštění starší budovy, zabezpečit provoz a maximální využití nových prostor.

Zcela zásadní změna v infrastrukturním zabezpečení nastane v brzké době po přestěhování části katedry, oddělení biotechnologií, do nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů začátkem roku 2020.  A dodává: „Mé rozhodnutí kandidovat na další, již třetí funkční období je dáno zejména pocitem odpovědnosti a osobní angažovaností v plnění řady těchto rozpracovaných úkolů.

Nejedná se však pouze o rozvoj infrastruktury a zázemí katedry a biologických oborů. Jan Malý zmiňuje, že „významnou výzvou v krátkodobém časovém horizontu je zejména nezbytná příprava reakreditací všech stávajících bakalářských a magisterských studijních programů. Jako vedoucí katedry jsem připraven společně s garanty studijních programů vyvinout maximální úsilí pro úspěšnou akreditaci dle nových pravidel, daných novým VŠ zákonem.“ S tím samozřejmě souvisí i zajištění kontinuity personálního zabezpečení výuky. „Mým cílem v nadcházejícím období bude zajistit stabilní vyvážený tým akademiků s garancí dlouhodobé kontinuity všech činností katedry,“ říká v této souvislosti dr. Jan Malý.

Velká část pracovníků katedry biologie je v současnosti zapojená do řešení výzkumných projektů a aktivně participuje na výzkumné činnosti. Vizí Jana Malého je „stejně jako v předchozích funkčních obdobích, tak i v tomto následujícím maximálně podporovat tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů.

Své vize o roli katedry shrnuje dr. Jan Malý takto: „Katedru vidím jako pracoviště vytvářející přátelské, otevřené a tvůrčí prostředí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky. Pracoviště, které se nebojí rozvíjet nové přístupy ve výuce, vědě a výzkumu, s respektem ke kořenům a jádru oboru, tradicím a specifikům regionu,“ a dodává: „katedra je pro mne místem spolupráce, diskuze a hledání inovativních řešení. Více než zařízení pro vzdělávání mas je líhní nových výrazných osobností, které budou formovat náš region po následující generace. Nese svůj díl odpovědnosti za kultivaci veřejného prostoru a regionu, je diskuzní platformou pro jeho udržitelný rozvoj.“


Podle Pavla Rašky je vizí katedry geografie i nadále posilovat svou roli klíčového pracoviště v regionu, zajišťujícího vysoce kvalitní geografické vzdělávání propojené s výzkumnou činností a implementací získaných poznatků v praxi udržitelného rozvoje území. Smysluplnost této vize se ostatně aktuálně potvrdila, když byla UJEP udělena institucionální akreditace v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi, na níž se katedra významně podílela. „Této známky kvality si na katedře velmi vážíme, ale je pro nás i závazkem k dalšímu zkvalitňování studijních programů,“ doplňuje doc. Raška.

Osobně bych velmi rád dosáhl vyšší internacionalizace vzdělávání prostřednictvím studentských i akademických mobilit. Ve výzkumné činnosti se nám již podařilo zapojit do renomovaných mezinárodních projektů, čehož bychom rádi využili právě ve vzdělávací činnosti. Podobně se budu snažit dále podporovat spolupráci s praxí v tzv. společensky orientovaném výzkumu. Již nyní fungují mnozí pracovníci katedry jako expertní členové pracovních skupin v organizacích veřejné správy či neziskových organizacích a myslím, že to pro výzkum i vzdělávání nabízí další možnosti rozvoje,“ říká Pavel Raška.

V posledních letech se členům katedry, společně s dalšími lidmi na UJEP i mimo ni, daří utvářet mezioborové kompetenční platformy. Tento rozvoj chce staronový vedoucí katedry nadále podporovat. Podle svých slov není totiž zastáncem úzké odborné profilace a fragmentace snad až příliš podporované dnešním vzdělávacím systémem. „Ty nejzajímavější myšlenky podle mne vždy vznikaly v průniku různých oborových a kulturních perspektiv,“ uvádí.

A pokud jde o způsob řízení, bude se prý snažit i nadále nabízet dostatečnou míru tvůrčí i organizační svobody a obyčejně přirozený způsob komunikace. To jsou dle něj klíčové podmínky seberealizace v akademické práci. „O správnosti tohoto přístupu mne zatím přesvědčuje zodpovědná a inspirativní práce kolegů a studentů, díky níž se tak nějak z hloubi byrokratického moře vynořuje nad hladinu smysl vysokoškolské práce,“ uzavírá doc. Raška.

Přejeme oběma pánům, aby se jejich energie přenesla i na ostatní pracovníky jejich kateder, a též hodně úspěchů v dalším úsilí. Zároveň jim děkujeme za práci pro fakultu.