Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: SGS UJEP
Řešitel/é: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (KGEO PřF), Mgr. Jiří Riezner, Ph.D. (KGEO PřF), Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. (KHI FF); na realizaci aktivit projektu a fungování mezioborové platformy se podílí řada dalších pracovníků a studentů navazujících magisterských a doktorských studijních programů na PřF a FF UJEP, stejně jako dalších součástí univerzity (PF, FŽP).
Roky řešení: 2017–2019
Popis: Projekt je vyústěním více než deseti let výzkumných aktivit na PřF a FF UJEP zaměřených na problematiku historické geografie a environmentálních dějin. Jeho cílem je ustavení mezioborové platformy studentů a pedagogů a konsolidace výzkumného směru prostřednictvím společných workshopů, přednášek, odborných studií a souhrnné monografie. Územně je projekt zaměřen na severozápadní Čechy − území, v jehož společenském vývoji a krajinném rázu se v posledních stoletích odrazilo množství zásadních procesů celoevropského významu. Projekt tak umožňuje na základě původního výzkumu ověřit a dále rozvíjet některé klíčové koncepty a metodologické přístupy environmentálních dějin.