Úspěšná akreditace Počítačového modelování ve vědě a technice

Na katedře fyziky byly úspěšně akreditovány inovované studijní programy Počítačové modelování ve vědě a technice, a to na úrovni bakalářské (Bc.), navazující magisterské (Mgr.) i doktorské (Ph.D., RNDr.).

Bakalářský studijní program je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Možnost kombinované formy studia v navazujícím magisterském studijním programu předpokládáme od akademického roku 2023/24. Doktorské studium lze studovat v českém i anglickém jazyce pod vedením odborníků z přírodovědecké fakulty UJEP nebo čtyř spolupracujících ústavů Akademie věd České republiky (astronomický, termomechanický, jaderné fyziky, chemických procesů).

Cílem studia je vychovávat odborníky, kteří budou umět řešit problémy vědy a techniky pomocí specializovaných i vlastních výpočetních programů (Bc.), používat teoretičtější aparát pro formulaci počítačových modelů a realizovat výpočty pomocí superpočítačů (Mgr.), vést vlastní vědeckou práci ve zvolené užší vědní oblasti a publikovat vědecké výsledky na mezinárodní úrovni (Ph.D.).

Studijní plány bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu zahrnují zejména kurzy počítačových metod a modelování, programování, základů fyziky a matematiky. Doktorské studium se řídí individuálním studijním plánem, který student sestaví společně se svým školitelem.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že se naši absolventi studijních oborů zaměřených na počítačové modelování ve vědě a technice nejčastěji uplatňují jako akademičtí pracovníci a výzkumníci Akademie věd ČR. Mimo akademickou sféru se uplatní např. jako programátoři a vývojáři software. Absolventi doktorského studia obvykle využívají možnosti působit po dobu typicky jednoho až dvou let jako vědečtí pracovníci zahraničních akademických institucí např. v Kanadě, USA, Itálii, či Německu.

Bližší informace ke studijním programům katedry fyziky:
https://www.physics.ujep.cz/cs/informace-pro-uchazece/prehled-studijnich-programu-a-oboru/