Botanický park

Naučný botanický park PřF UJEP v Ústí nad Labem

Adresa: Za Válcovnou 1000/8 – Klíše, Ústí nad Labem

Katedra biologie umožňuje, po předešlé dohodě, využití expozičniho skleníku a zahrady při školní výuce např. biologie, přírodopisu a k exkurzím.

Kontakt: martin.vanek@ujep.cz nebo iva.hajkova@ujep.cz (tel: 475 283 616).

Zahradní areál při Katedře biologie PřF UJEP v Ústí nad Labem funguje jako doplňující vzdělávací místo pro studenty UJEP a další nejen školní vzdělávací instituce v Ústeckém kraji. Není botanickou zahradou v pravém slova smyslu, jelikož prozatím nesplňuje veškerá kritéria určující status botanické zahrady. Nicméně si myslím, že název Naučný botanický park plně vystihuje jeho současnou funkci.


JARNÍ POZNÁVÁNÍ BYLIN

…přijďte si zasoutěžit a prověřit své znalosti rostlin!
Katedra biologie PřF UJEP pořádá 5. ročník jarní poznávací soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol, studenty UJEP i veřejnost. Úkolem soutěžících bude poznat 20–30 bylin z naší přírody, kvetoucích v jarním období. Jedná se o soutěž jednotlivců nebo dvojic (dle zájmu a množství soutěžících). Všichni řešitelé budou odměněni diplomy.
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích. Kategorie A (III. – V. tř. ZŠ), kategorie B (VI. – I X. tř. ZŠ včetně primy až kvarty), kategorie C (ostatní studenti, veřejnost).
V případě účasti celých třídních kolektivů je nutné přihlásit se předem!
Účastníci soutěže mohou zároveň navštívit výstavu Kaktusy a sukulenty, která probíhá v souběžném termínu.


Kaktusy a sukulenty

– bohatá výstava kaktusů a sukulentů
– prodej rostlin zájemcům za příznivé ceny
– poradenství ohledně pšstování rosltin
Vstup je ZDARMA!

V případě účasti celých třídních kolektivů je nutné přihlásit se předem!


Historie

Současná podoba Naučného botanického parku katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vznikla díky řešení projektů podporovaných z fondů EU, jako Revitalizace pozemku Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišť Českého středohoří, ve dvou samostatných etapách (I. 2009 – 2010; II. 2011–2012) a Otevřená univerzita, otevřená věda, který realizovala Univerzita J. E. Purkyně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2012–2014.
Katedra biologie se kromě vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti věnuje i aktivitám popularizačním. Naučný botanický park (zahrada a skleníky) tak neslouží pouze k výuce zdejších studentů, ale je využíván také základními a středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi v regionu, a je přístupný i zájemcům z široké veřejnosti. Jedním z našich hlavních cílů je nabídnout školám možnost zatraktivnit výuku, prohloubit u dětí, mládeže a ostatní veřejnosti zájem o přírodu a biologické vědy.

Zahrada

Pozemek, na němž se rozkládá Naučný botanický park, leží na mírně skloněném jižním svahu v nadmořské výšce 165–175 m n. m. Současná výměra činí téměř jeden hektar.
Přístupovou cestou z ulice Za Válcovnou je zahrada rozdělena na pravou a levou část. V pravé části se nachází arboretum, čedičová skalka a písčina se zástupci teplomilných a suchomilných rostlin Českého středohoří, dále pak stanoviště s hájovou květenou, květnatá louka a ovocný sad.

Sortiment arboreta tvoří zejména listnaté a jehličnaté dřeviny, které jsou součástí naší domácí flóry. K zajímavějším rostlinám patří např. jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), který patří v Česku mezi ohrožené druhy dřevin. V minulosti byly plody tohoto jeřábu využívány k přímé konzumaci, byly z nich připravovány kompoty i marmelády a dokonce velmi kvalitní pálenka – oskerušovice. V sadu jsou k vidění další méně obvyklé ovocné stromy a keře, jako např. kaštanovník setý (Castanea sativa), morušovník bílý (Morus alba), mandloň obecná (Amygdalus communis), kdouloň obecná (Cydonia oblonga), mišpule obecná (Mespilus germanica) nebo temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa).

V levé části parku je situováno vřesoviště a vřesoalpinum s barevnými porosty vřesovců (Erica) či vřesů (Calluna) a řadou kultivarů azalek (Azalea) i pěnišníků (Rhododendron), které se liší barvou i velikostí květů. Součástí expozice vřesovištních rostlin jsou i keříky šichy (Empetrum), kyhanky (Andromeda) a klikvy (Oxycoccus). Na vřesoviště navazuje kolekce jarních cibulovin. Dále se zde nacházejí konstrukce s vinnou révou (Vitis vinifera), která připomíná, že réva se v oblasti Českého středohoří pěstuje již více než 1 000 let. Následuje přírodní vodní plocha a rovněž užitková zahrada s expozicí koření, léčivých bylin, plodové, kořenové a listové zeleniny, obilnin, okopanin, luskovin a olejnin.

Skleníky

V Naučném botanickém parku jsou umístěny dva skleníky. Expoziční skleník s výukovými sbírkami je poměrně nový, byl postaven v roce 2009. Jeho celková plocha činí 272 m². Je rozdělen na tři samostatné části podle nároků rostlin, a to především v průběhu zimního období. V první části skleníku s hlavním vstupem jsou umístěny rostliny čeledi kaktusovitých (Cactaceae). Sbírka obsahuje rostliny převážně z rodu Mammillaria, dále pak zástupce rodů Astrophytum, Cereus, Echinocereus, Lophocereus, nebo Ferocactus. V zimním období zde denní teplota nepřesahuje 10 °C, noční 5 °C.

Druhá, prostřední část skleníku, je určena pro rostliny z oblasti subtropů. Expozice zahrnuje užitkové a okrasné rostliny ze Středomoří, jako například fíkovník smokvoň (Ficus carica), marhaník obecný neboli granátové jablko (Punica granatum), rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis) aj. Dále jsou v této části umístěny zástupci některých rodů masožravých rostlin, a to především tučnice (Pinguicula) a heliamfora (Heliamphora), a rovněž sukulentní rostliny, jako např. druhy rodů Aloe, Euphorbia, Crassula a dalších. V zimním období zde denní teplota nepřesahuje 15 °C a noční 10 °C.

Třetí část skleníku je osazena rostlinami oblastí teplejších subtropů až tropů. V zimě se zde denní teplota pohybuje okolo 22 °C a noční neklesá pod 15 °C. Nacházejí se zde palmy, kapradiny, orchideje, masožravé rostliny a řada dalších. Mezi významné prvky této části patří vodní plocha, nad kterou je vytvořeno tzv. epifytní patro s rostlinami z čeledí Orchideaceae a Bromeliaceae, včetně rodu Tillandsia, dále pak parožnatka (Platycerium), zástupci epifytických kaktusů z rodu Rhipsalis a další druhy, které se adaptovaly na život ve větvích stromů. Dalším významnou součástí jsou vitríny s kolekcí láčkovek (Nepenthes), pocházejících z oblastí deštných pralesů.

Druhý tzv. „starší“ skleník, byl postaven v 80. letech minulého století na ploše 150 m². Dnes je využíván jako zázemí pro ošetřování a množení rostlin, pro přezimování přenosných subtropických rostlin a také je zde umístěna část sbírky sukulentů.

Pravidelné akce pro návštěvníky

Pro návštěvníky Naučného botanického parku připravujeme každoročně řadu akcí. Jsou to exkurze po skleníkových či venkovních expozicích s výkladem, výstavy, kurzy, přednášky a další volnočasové aktivity. K těm nejznámějším patří zejména kurzy Letní školy na katedře biologie PřF UJEP nebo tradiční výstavy Tropické orchideje a masožravé rostliny, Kaktusy a sukulenty. Velmi populární se stávají botanické poznávací soutěže (Jarní poznávání bylin, Podzimní poznávání dřevin) a přírodovědná stezka pořádaná v rámci Dne Země.

Činnost a cíle

Katedra biologie se kromě vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti věnuje i aktivitám popularizačním. Naučný botanický park (zahrada a skleníky) tak neslouží pouze k výuce zdejších studentů, ale je využíván také základními a středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi v regionu. Přístupný zájemcům z široké veřejnosti je v průběhu pravidelných akcí, případně po předešlé dohodě. Jedním z našich hlavních cílů je nabídnout školám možnost zatraktivnit výuku, prohloubit u dětí, mládeže a ostatní veřejnosti zájem o přírodu a biologické vědy. Ročně zdejší areál navštíví kolem 2000 až 2500 návštěvníků. Přičemž zájem o park se každým rokem zvyšuje.

Budoucnost

Budoucnost parku vidíme v možnosti působit na širokou veřejnost popularizačně vzdělávací formou, s možností aktivního zapojení. Dále pak v činnosti popularizace přírodních věd v příjemném prostoru. Plány se zahradou. Postupné doplňování rostlin v současných expozicích. Doplnění a zkvalitnění popisů rostlin. Dopracovat a aktualizovat evidenci rostlin ve sbírkách a expozicích. Doplnění metodického a propagačního matriálu pro intenzivnější působení a výchovu. Jakýkoli další rozvoj zahrady je však již dnes odvozen od možnosti finančního a především personálního zajištění.

V Naučném botanickém parku je zakázáno:

  • poškozovat rostliny a přírodniny
  • poškozovat a ničit informační panely
  • zatěžovat okolní prostředí nadměrným hlukem
  • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

Vstup do areálu se psy je možný po dohodě a pouze na vodítku, do skleníků je vstup se psy zakázán.
Vstup do Naučného botanického parku v době mimo probíhající akce je pro veřejnost možný po dohodě, při vstupu do areálu je nutné nahlásit se u zaměstnanců katedry biologie.