Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění

Druh projektu/dotační titul: TAČR
Číslo projektu: TL02000200
Řešitel: doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc., prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D., PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., Mgr. Lucie Loukotová
Roky řešení: 2019–2021
Popis: Cílem výzkumu je formulovat strukturu ukazatelů popisující dovednost žáka řešit matematické úlohy (CPS). Tento konstrukt byl již ve své první verzi sestaven v předchozím výzkumném projektu základního výzkumu GAČR „Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi“ z let 2012–2014.
Struktura CPS obsahuje tyto ukazatele:

  • inteligenci,
  • čtenářskou gramotnost,
  • tvořivost,
  • schopnost využívat stávající znalosti v matematice.

Ukazuje se, že je účelné některé ukazatele blíže specifikovat (matematická inteligence, matematická kreativita) a strukturu doplnit o další, např. pracovní paměť či schopnost zopakovat naučený postup.
Výzkum proběhne v několika fázích se 400 žáky ve věku 13–14 let, jejichž hodnoty indikátorů CPS budou po zjištění vzájemných korelací porovnány s výsledky několika dalších šetření. Výsledkem celého výzkumu pak bude formulace finální verze struktury CPS. Praktickým výsledkem projektu bude nástroj – testovací sada, která učiteli umožní provést během zhruba dvou vyučovacích hodin diagnostiku žákových předpokladů k řešení úloh v matematice, popř. i v jiných přírodovědných disciplínách, což mu následně umožní eliminovat u žáka ty překážky, které žákovi brání v úspěšném řešení úloh. Podstatné je, že tuto diagnostiku může provést sám a hromadně pro celou třídu najednou. Součástí výsledné testovací sady všech ukazatelů CPS bude návod k interpretaci výsledků testování a návrh opatření, která může učitel přijmout pro zlepšení dovednosti žáka řešit úlohy.