Příspěvek ke studiu planety Země, vesmíru a měření času

Přírodovědecká fakulta v rámci své ediční činnosti vydává při příležitosti 75. narozenin významného českého kartografa a geografa doc. Richarda Čapka výukový text Úvod do matematické geografie.

Text Úvod do matematické geografie byl pod názvem Planetární geografie vydán poprvé v roce 1992 v nakladatelství Karolinum, s dotiskem v roce 1998. V roce 2001 vyšel v 2. vydání pod názvem Matematická geografie. Plánované upravené vydání v roce 2006 bohužel již nebylo realizováno.

Po domluvě s autorem Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydává tento text potřetí se snahou aktualizovat jej pro potřeby studentů a zájemců o problematiku matematické, resp. planetární geografie.

Obsahem jsou kapitoly zaměřené na planetu Zemi (tvar, zeměpisné souřadnice, pohyby planety), vesmír (hvězdy a další vesmírná tělesa, astronomické souřadnice), Měsíc, slapové jevy, měření času a kalendář a také geofyziku.


„Tato publikace slouží jako přehled obsahu úvodního kurzu matematické geografie ve studijních oborech geografie a učitelství zeměpisu. Tematický záběr skript je nesmírně široký. Pod souhrnným pojmem matematické geografie jsou v nich prezentovány základní poznatky řady samostatných vědeckých disciplín (astronomie, astrofyziky, historické chronologie, geodézie a geofyziky), které tvoří nezbytnou poznatkovou základnu pro navazující studium dalších geografických disciplín.“

Z recenzního posudku: PhDr. Mgr. & Mgr. Filip Dostál

„Skripta doc. Richarda Čapka Úvod do studia matematické geografie jsou vítanou studijní oporou k předmětu Planetární geografie, který je tradiční součástí studijních plánů ve studijním programu Geografie a programech jemu příbuzných realizovaných na českých vysokých školách.“

Z recenzního posudku: RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.


Publikaci bude možné v nejbližší době zakoupit buď v prodejně Univerzitního knihkupectví v kampusu UJEP na adrese Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem, nebo prostřednictvím e-shopu: https://knihkupectvi.ujep.cz .