Úspěch naší studentky na SVOČ v didaktice matematiky

Přináším dobrou zprávu všem příznivcům Přírodovědecké fakulty UJEP.

Zúčastnila jsem se Česko-slovenského kola ŠVOČ v didaktike matematiky 2020, kde jsem prezentovala výsledky své diplomové práce Concept Cartoons ve výuce planimetrie na 2. stupni základní školy. Konkurence byla silná (celkem 14 dalších přihlášených účastníků v mojí kategorii), porota byla přísná, ale spravedlivá, ostatní práce byly neméně inspirující. I proto jsem hrdá na to, že jsem pro katedru matematiky mohla vybojovat krásné 3. místo!

Velké díky patří vedoucí mojí práce PhDr. Magdaléně Krátké, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a trpělivost s mou maličkostí.

Všechny vás zdraví Mgr. Daniela Šípová