LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

Druh projektu/dotační titul: MŠMT
Číslo projektu: LTC18025
Řešitel/é: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. (FSE UJEP), doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (PřF UJEP) a kol.
Roky řešení: 2018-2021
Popis: Projekt přímo navazuje na mezinárodní konsorcium Cost CA16209, na kterém za UJEP participují Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE a katedra geografie PřF. Cílem projektu je za spolupráce tří institucí (UJEP, CzechGlobe a Metcenas) zlepšit organizaci přírodních povodňových opatření využitím systémového přístupu, zahrnujících přírodní, technické, organizační a socioekonomické aspekty řízení povodňového rizika na soukromé půdě. Mezi konkrétní cíle výzkumu patří (i) modelování a hodnocení proveditelnosti a účinků přírodních opatření jako ochrana před povodněmi na modelových lokalitách v Česku, (ii) zřízení komunikační platformy pro odborné hodnocení a šíření informací o protipovodňových opatřeních na soukromé půdě, (iii) posilování spolupráce v redukci povodňových rizik s rozvojovými zeměmi na příkladové studii Nepálu. Koncepčním rámcem výzkumných cílů je vytvoření společné znalostní základny a komunikaci mezi vědci, vlastníky půdy a dalšími zainteresovanými subjekty v oboru.