Studenti a zaměstnanci PřF opět oceněni

Také s pátkem třináctého přicházejí další příznivé zprávy pro naši fakultu. Po loňském úspěchu našich biologů, fyziků a nanotechnologů jsme při letošním předávání Cen rektora a stipendií primátorů a starostů obcí a dalších institucí z ústeckého regionu opět zaznamenali úspěch. V letošním roce se činili studenti z různých oborů (Aplikované nantotechnologie, Chemie, Biologie a Aplikovaná fyzika), ale i zaměstnanci, a to z katedry geografie.

Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., akademický pracovník katedry geografie a proděkan pro vnější a zahraniční vztahy na PřF
Kulturní geograf Jan Daniel Bláha se dlouhodobě věnuje terénnímu výzkumu etnické komunity v Papui Nové Guineji. Zcela originální přístup zkoumání prostorových souvislostí kulturních a sociálních jevů včetně spolupráce s renomovanými odborníky v oblasti kulturní antropologie a sociologie ukazuje jeho potenciál v rámci mezioborového výzkumu.

Cena rektora UJEP za knihu roku

Cenu získala kniha Makroregiony světa/Nová regionální geografie autorů doc. RNDr. Jiřího Anděla, CSc., doc. RNDr. Ivana Bičíka, CSc. a doc. PhDr. RNDr. Jana D. Bláhy, Ph.D. z katedry geografie
Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky, kdy svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů. Částečně se také dotýká politicko-geografické problematiky současného světa.

Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti v roce 2019

2. místo Mgr. Lukáš Bystrianský, student doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie
L. Bystrianský se významným způsobem podílí na řešení grantu GAČR 17-09946S. Přispívá ke studiu komplexních mikrobiálních společenstev v přirozeném prostředí (půda) i v laboratoři (kultivované organismy, testy antimikrobiálních účinků látek). Je nejen spolehlivým a platným členem týmu, ale při práci se také projevuje tvůrčím způsobem.

3. místo Mgr. David Poustka, student doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie
David Poustka pracuje na řadě vědeckých projektů a mimo univerzitu působí jako přední vývojový pracovník ve firmě NANOTEX GROUP s. r. o., kde se zabývá přípravou nových nanovlákenných materiálů a optimalizací výrobních procesů.

Stipendium primátora města Ústí n. L., Ing. Mgr. Petra Nedvědického, ve výši 20 000 Kč

Mgr. David Poustka, student doktorského programu Aplikované nanotechnologie na PřF
David Poustka se v rámci výzkumného týmu přírodovědecké fakulty podílí na vývoji nanovlákenných vrstev z biokompatibilních materiálů s cílem vyvinout funkční krytí ran pro chronické povrchové rány. Jeho dlouholetá práce přinesla výsledky, jež jsou aktuálně předmětem řízení o uznání evropského patentu.

Stipendium Statutárního města Teplice ve výši 10 000 Kč

Kamila Floriančičová, studentka programu Chemie, oboru Chemie, Biologie na PřF
Kamila Floriančičová se věnuje chovu plazů, obojživelníků a akvarijních ryb, preparaci zvířat. Svoji práci popularizuje na přednáškách Café Nobel, kde vypráví taktéž o Amazonii, kterou procestovala.

Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L.-Střekov, pana Petra Vinše, 10 000 Kč

Bc. Lucie Frišová, studentka programu Biologie, oboru Biologie na PřF
Lucie Frišová za studia nashromáždila údaje o výskytu celkem 34 konkrétních organismů hlenky čili slizovky. Její bakalářská práce s názvem Hlenky v údolí potoka Rytina u Sebuzína má mimořádný přínos, neboť literární údaje o výskytu myxomycetes na našem území nejsou nijak četné.

Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP, ve výši 20 000 Kč

Bc. Michal Syrový, student programu Aplikovaná fyzika, oboru Aplikované nanotechnologie na PřF
Bc. Michal Syrový obhájil vynikající bakalářskou práci, v níž se zabýval tvorbou a charakterizací nanovlákenných membrán na bázi PAN. Výsledky práce byly prezentovány na mezinárodní konferenci a publikovány v impaktovaném časopise, kde je student spoluautorem.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme další úspěchy!