Úspěšné akreditace na PřF

Akreditace geografických studijních programů

Po letošním úspěchu žádosti o institucionální akreditaci v oblasti Věd o Zemi, která je prestižním oceněním schopnosti univerzity připravovat a samostatně schvalovat studijní programy, máme důvod k další radosti. V rámci uvedené institucionální akreditace byl během tohoto podzimu na dobu dalších 10 let schválen navazující magisterský studijní program Geografie. To je dobrá zpráva pro studenty i uchazeče, neboť mají jistotu, že svá studia mohou realizovat na jednom místě.

Při inovaci studijního programu jsme samozřejmě museli brát v úvahu akreditační standardy a další existující normy, ale snažili jsme také co nejvíce reflektovat zpětnou vazbu od studentů a absolventů, stejně jako aktuální výzkumné zaměření členů katedry. Obojí se odráží například v lepším propojení studia na aktualizované povinné a volitelné předměty státní závěrečné zkoušky,“ říká garant studijního programu Pavel Raška. Zároveň se ve spolupráci s Fakultou životního prostředí podařilo akreditovat zcela nový bakalářský studijní program Aplikovaná geoinformatika na dobu pěti let.

Těšíme se na Vás, příští studenty!

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná fyzika

S radostí též oznamujeme, že Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 26. září 2019 udělila akreditaci habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná fyzika pro uskutečňování Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na dobu dalších 10 let. V roce 2019 úspěšně absolvovali v tomto oboru habilitační řízení dva uchazeči a jeden uchazeč byl Vědeckou radou UJEP navržen na jmenování profesorem.